Vasaregionen deltar i ett försök med personlig budgetering av social- och hälsovårdstjänster för äldre personer. Målet är att utveckla ett verktyg för de kunder som har störst nytta av att en personlig budget. Vasaförsöket är ett av totalt fem nya försök där servicesedlar testas. 

Vasaregionen blir ett av fem försöksområden som deltar i Social- och hälsovårdsministeriets försök med servicesedlar. Fyra av försöken omfattar nästan hela landskap (Kajanaland, Siun sote, Eksote, Päijänne-Tavastland), medan försöket i Österbotten omfattar Vasa och stadens grannkommuner.

Försöken ska synliggöra hur valfriheten och servicesedeln fungerar i praktiken som en del av social- och hälsovårdsreformen och hur lika tillgång till vård och tjänster kan möjliggöras. Valfriheten innebär att kommuninvånaren själv kan välja en tjänsteproducent från den privata, offentliga eller tredje sektorn.

I det försök som genomförs i tvåspråkiga Österbotten ligger fokus på att testa användning av personliga budgetar i tjänster för äldre. Målet är att utveckla ett verktyg som identifierar sådana kunder som har störst nytta av att använda en personlig budget. De kunder som deltar i försöket får stöd av en servicehandledare, som hjälper kunden att göra de val som kunden behöver.

Som tjänsteproducenter i försöket söker man nu små och medelstora företag samt aktörer från tredje sektorn. Målet är att utarbeta en verksamhetsmodell som kan användas även med ett större kundunderlag.

–  Ett centralt syfte med alla fem försök med servicesedlar är att  ta fram information om hur verksamhetsmodellen fungerar, om kundbeteendet, om utvecklingen av servicenätverket och om hur IKT-systemen fungerar, säger projektchefen Vuokko Lehtimäki.

Ett mål är att få erfarenheter av hur olika modeller för prissättning av och ersättning för tjänsterna inverkar på de totala kostnaderna för social- och hälsovårdstjänsterna. Målet är att finna en modell som är totalekonomiskt ändamålsenlig, som möjliggör jämlik tillgång till vård och tjänster och som sporrar kunderna och tjänsteproducenterna till att utveckla tjänsteproduktionen. I projekten inom ramen för försöket med servicesedlar tillämpas för närvarande den gällande lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009).

– Utvidgningen av försöken med servicesedlar ger ett större befolkningsunderlag för de försök som pågått sedan tidigare. De stärker särskilt den del som gäller personlig budget, konstaterar Lehtimäki.

Prioriteringar inom projekten och regional omfattning

Inom Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt genomförs ett försök med personlig budget för kunder som behöver mycket tjänster i enlighet med äldreomsorgslagen och handikappservicelagen.

I Norra Karelen genomförs ett försök för att ta reda på om man genom användning av personliga budgetar kan ge personer med svår funktionsnedsättning och personer med utvecklingsstörning större möjligheter att utforma sitt eget liv.

I Päijänne-Tavastland kan en del av invånarna i Lahtis stad välja en servicesedel när de besöker en läkar- eller sjukskötarmottagning inom hälso- och sjukvården. Genom försöken vill man i fråga om tjänsterna få fram preliminära uppgifter om bland annat användning, kostnader, tillgång, kontinuitet och verkningsfullhet.

I Kajanaland genomförs ett försök med personliga budgetar inom socialtjänsterna. I försöket deltar en grupp om sammanlagt 50 klienter bestående av äldre personer, personer med funktionsnedsätt-ning och personer med utvecklingsstörning, och deras erfarenheter jämförs med en kontrollgrupp bestående av 50 personer.

Regeringens spetsprojekt

  • Försöket med servicesedlar är en del av regeringens spetsprojekt Kundorienterad service.
  • För närvarande pågår regionala försök för att studera kundbeteendet när kunderna ska välja producent av social- och hälsovårdstjänster. I försöken granskas valfrihetens inverkan på tillgången till och kvaliteten på social- och hälsovårdstjänsterna.
  • I  försöket med servicesedlar tillämpas för närvarande den gällande lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009).
  • Försöken ska genomföras fr.o.m. den 1 juli 2018 i enlighet med den valfrihetsmodell som regeringen föreslagit. Huruvida pilotförsöken genomförs fastslås i juni 2018 när riksdagen fattar beslut om den lagstiftning som gäller social- och hälsovårdsreformen.
  • Det har kommit in 18 ansökningar om att delta i pilotförsöken, en från varje landskap.

Här kan du läsa pressmeddelandet från Social- och hälsovårdsministeriet i sin helhet

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *