Äldreombudsmannen ska rapportera till statsrådet och riksdagen.

Inrättandet av en tjänst som äldreombudsman är en del av regeringsprogrammet och ifjol utlovade justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) att tjänsten kommer att tillsättas i år.

Nu har ärendet avancerat så långt att regeringen föreslår att tjänsten inrättas. Enligt Justitieministeriets pressmeddelande ska Äldreombudsmannen vara en självständig och oberoende myndighet som verkar i anslutning till Diskrimineringsombudsmannens byrå och som har till uppgift att främja tillgodoseendet av de äldres rättigheter.

En sådan myndighet saknas för tillfället konstaterar Henriksson.

– Äldreombudsmannen skulle kunna lyfta fram de äldres perspektiv i samhällsdebatten, påverka attityderna och bidra till att öka förståelsen för frågor som gäller de äldre, säger hon.

Ombudsmannen ska föra in sina iakttagelser och de äldres synpunkter i samhällsdebatten och i beslutsfattandet. Dessutom ska ombudsmannen ta initiativ och ge utlåtanden, utarbeta och låta göra utredningar och publicera rapporter.

Till uppgiften hör också att främja spridandet av information som gäller äldre samt främja samarbete mellan aktörer som behandlar äldrefrågor. Äldreombudsmannen ska rapportera regelbundet till statsrådet och riksdagen.

Äldreombudsmannen ska inte ha behörighet att avgöra klagomålsärenden i enskilda fall. I uppgifterna betonas bevakning och bedömning samt proaktiv påverkan.