Män är lite mer intresserade än kvinnor. En klar majoritet uppger ändå att de tänker rösta i kommunalvalet.

Endast 15 procent av unga i åldern 18–29 är intresserade av kommunalpolitik i den egna kommunen. Det här framgår av Kommunförbundets invånarundersökning 2020, som förra våren besvarades av över 10 000 finländare. Av de som besvarat enkäten var 1 023 personer unga i åldern 18–29 år.

Män är lite mer intresserade än kvinnor – 18 procent utryckte sitt intresse. Endast 13 procent av de unga kvinnorna är intresserade av kommunalpolitik i den egna kommunen.

Överlag uttryckte bara 33 procent av alla kommuninvånare ett intresse för kommunalpolitik, men Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom säger att de ungas svaga intresse ett mycket oroväckande fenomen.

– Enligt undersökningar har intresset rentav minskat under årens lopp och är nu mindre än det varit på 16 år. För de unga kan kommunalpolitiken förbli avlägsen trots att den har mycket konkret betydelse i vardagen, säger Pekola-Sjöblom i ett pressmeddelande.

De yngsta åldersgrupperna följer kommunens verksamhet och beslutsfattande betydligt mindre än de äldre åldersgrupperna. Lokala tidningar, gratistidningar och motsvarande är den vanligaste informationskanalen också för gruppen unga i åldern 18–29 år.

Trots det svaga intresset anser 61 procent av de unga att det viktigaste sättet att påverka i kommunala ärenden är att rösta i kommunalval. Av de tillfrågade uppgav 58 procent att de tänker rösta i kommande kommunalval.

Endast cirka 7 procent var redo att överväga att kandidera i kommunalvalet, men 30 procent kunde tänka sig att åtminstone överväga att ta emot ett kommunalt förtroendeuppdrag.

Säkerhet viktigt för unga kvinnor

Av undersökningen framgår att unga betraktar säkerheten i genomsnitt oftare än andra kommuninvånare som den viktigaste egenskapen i en bra hemkommun.

Cirka 36 procent av de unga anser att närhet till naturen är viktigast, medan rentav 46 procent av kommuninvånare i andra åldersklasser anser det vara den viktigaste egenskapen.

– Något generaliserat kan man säga att det för de unga är viktigare med fungerande och lättillgänglig service än tillgång till natur, säger Pekola-Sjöblom.

Det finns ställvis betydande skillnader mellan män och kvinnor i åldern 18–29 angående vad som uppfattas som är viktigast i en hemkommun.

Unga kvinnor betonar betydligt oftare än män säkerheten och något mera också servicen, närheten till naturen, goda trafikförbindelser samt familj och andra anhöriga.

Unga män däremot betonar klart oftare än kvinnorna en bra boendemiljö, goda utkomstmöjligheter och en bra bostad.

De unga i åldern 18–29 är mer nöjda än missnöjda med servicen i hemkommunen. Mest nöjda var de tillfrågade med biblioteks- och idrottstjänsterna, mödra- och barnrådgivningen samt kulturtjänsterna.

De unga var också nöjda med avfallshanteringen och gymnasietjänsterna.

Enkätundersökningen genomfördes som en del av Kommunförbundets forskningsprogram Förändringarnas KommunFinland 2025. Sammanlagt 43 kommuner runt om i landet medverkade.