Regeringen beslöt idag att kriskommunen Rääkkylä, mot sin vilja, ska slås samman med staden Kides. Statsrådet tillämpade den bestämmelse i kommunstrukturlagen som möjliggör en sammanslagning av en kriskommun med en annan kommun, mot kriskommunens vilja.

Statsrådet förkastade förslaget att slå samman Alajärvi stad och Vindala (Vimpeli) kommun som också utretts.

Regeringen beslöt att upplösa Rääkkylä kommun och sammanslå den med Kides stad från och med 2017. Rääkkylä kommun har motsatt sig en sammanslagning. Den nya staden Kides kommer efter sammanslagningen att ha 13 181 invånare.

Sammanslagningen av Rääkkylä kommun och Kides stad bygger på en utvärdering av Rääkkylä kommun som befinner sig i en särskilt svår ekonomisk ställning och på en sammanslagningsframställning utgående från en särskild kommunindelningsutredning som gjordes efter utvärderingsförfarandet.

Rääkkylä kommun har långvariga och allvarliga ekonomiska problem och kommunen har redan två gånger omfattats av ett utvärderingsförfarande. Tyngdpunkten i kommunens plan för balansering av ekonomin ligger närmast på egendomsförsäljning och andra poster av engångsnatur. Planen innehåller inga egentliga strukturella och långtidsverkande åtgärder som inverkar på kommunens verksamhetsbidrag. Rääkkylä kommun har inte i framtiden förutsättningar att som självständig kommun tillhandahålla tjänster och det är därför nödvändigt att sammanslå kommunen med en annan kommun.

Förslaget om att sammanslå Vindala kommun och Alajärvi stad förkastades

Statsrådet beslöt samtidigt att förkasta förslaget om en sammanslagning av Vindala kommun och Alajärvi stad som gjorts utgående från en särskild kommunindelningsutredning. Vindala kommun har motsatt sig förslaget.

Vindala kommun har 2015 vidtagit åtgärder för att balansera och anpassa ekonomin. Kommunen har framför allt genom åtgärder som gäller servicestrukturen lyckats minska verksamhetsbidraget med cirka 1,63 miljoner euro. Enligt bokslutet för 2015 är underskottet i balansräkningen cirka 714 euro/invånare. Kommunen har genom åtgärderna lyckats avlägsna de akuta kännetecknen på en kriskommun.

På grund av de faktiska och betydande ekonomiska anpassningsåtgärder som Vindala kommun vidtagit är det enligt statsrådet inte nödvändigt att mot fullmäktiges vilja sammanslå kommunen med Alajärvi stad. Till följd av den förbättrade ekonomiska situationen har kommunen förutsättningar att trygga den lagstadgade servicen för sina invånare.

Finansministeriet följer upp att de åtgärder för att balansera Vindala kommuns ekonomi som man kommit överens om i utvärderingsförfarandet genomförs inom utsatt tid.

Bakgrund

Enligt kommunstrukturlagen kan statsrådet mot en kommuns vilja besluta om en sammanslagning av kriskommuner, om en ändring är nödvändig för att trygga den lagstadgade servicen för kommunens invånare och förutsättningarna för en ändring i kommunindelningen uppfylls.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *