Ahmed Hassan är en av tio svenskspråkiga finländare med somalisk bakgrund. Han har en dubbel minoritetsidentitet. Men det har inte inskränkt honom. – I dag talar jag somaliska, svenska, finska, engelska och arabiska.

Det var tidigt nittital när Ah­med Hassan som nioåring kom från Somalia tillsammans med si­na syskon till Finland. Mamman hade åkt på förhand och barnen kom efter. De hade inget val. De lämnade sitt hemland på grund av kriget. På den tiden var främ­lingsfientligheten påtaglig och det var recession. Idag, över tjugo år senare upplever han att har situa­tionen förvärrats.

– Klimatet har hårdnat betydligt. När jag var liten funderade jag in­te lika mycket på att jag var an­norlunda. Men idag, särskilt när jag läser medier får jag ångest, sä­ger Hassan.

När vi träffades för några år se­dan i samband med att Ah­med Hassan valts till ordföran­de för Svensk Ungdom talade han om hur illa det kändes när folk i metron sade åt honom att åka till­baka till Somalia. Fyra år senare slängs skällsorden inte enbart ut på metron utan också i offentlig­heten av politiker.

– Nu har främlingsfientlighe­ten blivit mer systematisk och ra­sismen normaliserats. Tidigare fanns rasismen på gatorna, men nu när också politiker tillåts hä­va ur sig rasistiska uttalanden har den blivit farligare. Då måste alla andra stå på sig och säga ifrån is­tället för att tiga.

Hassan säger att han ändå lärt sig att inte bli sårad.
– Vad tjänar det till?

Svenska skolan mer tolerant

2015-10-ahmed-hassan-foto-henri-salonen-mindre
– Finlands­svenskar­na kanske är mera toleranta och öppna för sådana som är an­norlunda i och med att de själva är en minori­tet. Foto: Henri Salonen

Ahmed Hassan växte upp i östra Helsingfors i Mellungsbacka och mamman valde att sätta pojkar­na i svensk skola. Ahmed och hans bror var de enda mörkhyade i Bot­by högstadieskola. De bemöttes väl och integrerades snabbt med­an deras somaliska vänner som gick i finskspråkiga skolor hade stora problem med rasism. Varför kan han inte svara på.
– Finlandssvenskarna kanske är mera toleranta och öppna för så­dana som är annorlunda i och med att de själva är en minoritet.

Idag talar han fem språk: somalis­ka, svenska, finska, engelska och arabiska. Språkkunskaper är en­ligt honom nyckeln till bättre inte­gration och kommunikation.

Han citerar Nelson Mandela:
– Om du talar med en person på ett språk han förstår når du hans förstånd, men använder du hans modersmål så når du hans hjärta. Språkkunskaper behövs för en god kommunikation.

Hassan studerar politologi vid öppna Hanken och vid Helsin­ki Business school. Dessutom har han ett eget företag Finnwork, som hjälper invandrare att söka jobb. Ändå är han själv arbetssö­kande.

– Jag skulle gärna jobba inom nå­gon organisation. Men som in­vandrare är det inte lätt, särskilt under ekonomiskt krassa tider. Arbetsgivarna har ofta fördomar. Man måste alltid vara tiofalt bätt­re och trevligare än ursprungsfin­ländare.

Med erfarenhet av att själv va­ra asylsökande ser han med för­färan på flyktingsituationen och många länders ovilja att dra sitt strå till stacken.

– Finländarna borde tänka på att de själva en gång kan vara i sam­ma situation. Vi är inte så olika. Ge flyktingarna en chans till ett bättre liv!

Ahmed Hassan är medlem i Sfp:s internationella utskott och ersät­tare i partifullmäktige. Han ställ­de upp i riksdagsvalet och fick ett gott stöd bland de somaliska väl­jarna. Han gick med i politiken för att få sin röst hörd.

– Efter att ha fått så mycket ville jag ge tillbaka Finland något ge­nom att jobba för ett bättre och mera öppet samhälle.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *