Då nya regioner med ansvar för stora delar av kommunernas nu­varande uppgifter bildas kommer också Finlands Kommunförbund att omskapas till en helt ny organisation. Jag hoppas att de nya regionerna vill bli medlemmar i förbundet och att vi tillsammans med kommunerna skall hitta verktygen för att ge Finland en ny start .

Det är mycket nytt på gång samtidigt som ekonomin krisar, ändå är de kommmundirek­törer som FIKT intervjuat försiktigt hoppfulla inför framtiden. Ett av de viktigaste stegen för kommunernas framtid lanserades när utred­ningen om social- och hälsovårdens nya orga­nisering publicerades för någon vecka sedan.

Det står nu mer eller mindre klart att Si­piläs regering kommer att omorganisera social-och hälsovården så att den förs bort från kom­munerna till större regionala områden. Samma områden ska också ta över landskapsförbun­dens uppgifter.

Det är ändå klart att samarbete och nät­verksbyggande med andra kommuner och med regionen kommer att bli viktigt.

Jag kommer som en vanlig medborga­re snart att få två nya organisationer som tar hand om välfärden. En som består av min gamla kommun och som sköter om dagis, grundskola, lokala vägar och annan infrastruk­tur. Och ytterligare en annan, en större regi­on, som tar hand om social- och hälsovård men också regionutveckling och landskapsplanlägg­ning. Jag kommer att kunna rösta på en full­mäktigeledamot i både kommunal- och regi­onvalet.

Vad betyder det här för kommunerna i framtiden? Hur ser den nya rollen ut som man måste börja växa in i? Det är frågor som ingen kan besvara i dag.

Det är ändå klart att samarbete och nät­verksbyggande med andra kommuner och med regionen kommer att bli viktigt. Kommu­nen skall till exempel kunna stå för friskvård: åtgärder som motverkar att människor insjuk­nar eller blir utslagna. Man skall kunna skapa en god grund för detta ute i samhället, i skolor på arbetsplatser och inom näringslivet.

Anpassningsförmåga, flexibilitet och goda män­niskorelationer kommer att behövas, men ock­så ett kreativt och inspirerande arbetsklimat där man tillåts pröva på egna lösningar.

Vi behöver arbetsplatser där människor får ge utlopp för sin kreativitet.

Publicerades i Finlands kommuntidning 5/2015.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *