Finland söker tillsammans med tio europeiska länder lösningar på välfärdsstaternas problem i ett gemensamt EU-projekt. Projektet som är två och ett halvt år långt ska bland annat undersöka om sociala investeringar kan trygga välfärden.

En social investering definieras som en offentlig satsning på den sociala sammanhållningen och den ekonomiska tillväxten. Europeiska kommissionen uppmanar medlemsländerna att ge sociala investeringar företräde för att modernisera välfärdssamhället.

Den nordiska välfärdsstaten ses som ett av de tidigaste exemplen på sociala investeringar. En del av forskarna anser att sociala investeringar till och med kan utgöra en början på en ny välfärdsmodell i framtiden.

Sociala investeringar ingick redan i Lissabonstrategin från år 2000.  De beskrevs noggrannare i Europeiska kommissionens paket med sociala investeringar som offentliggjordes år 2013. Enligt paketet ska välfärdssystemen trygga sociala investeringar, den sociala tryggheten och den ekonomiska balansen.

Investeringarna riktar sig särskilt till sårbara målgrupper såsom barn, unga, ensamförsörjare, invandrare och äldre. Sociala investeringar är en förutsättning för att trygga välfärden för dessa grupper och för att hjälpa dem att bereda sig på kommande risker och stärka deras sociala färdigheter och kvalifikationer för arbetslivet. Politikområden som kommissionen lyft fram och som har en stark dimension av sociala investeringar är satsningar på småbarnsåldern och utbildningen, motverkande av avhopp från skolan, yrkesutbildningen och stödet i att söka arbete, bostadsbidraget och lättillgänglig hälsovård.

I projektet representeras Finland av Åbo yrkeshögskola och Finlands Kommunförbund. Åbo svarar särskilt för utarbetandet av framtidsscenarierna och utvärderingen av idéer om välfärdsinvesteringar på tio innovationsläger. För Kommunförbundet gäller det att fungera som en bro mellan beslutsfattare, utvecklare och medborgare. Projektet koordineras av Manchester Metropolitan University och finansieras av programmet Horisont 2020.

Läs mera om projektet här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *