Intressant, lärorikt och arbetskrävande. För snart ett år sedan beslöt Finlands kommunförbund att tacka ja till en samarbetsinvit från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Samarbetet har gett mersmak och nu hoppas SKR:s vd Staffan Isling på en fortsättning.

– Nu när vi har lärt känna varandra ordentligt, ser jag nyttan av samarbetet, av att tänka utanför den egna boxen. SKR har lärt sig mycket av Kommunförbundets sätt att jobba, säger Isling och tillägger:

– Det är lätt att jobba med er finländare.

För Kommunförbundet har samarbetet med SKR har varit både utmanande och berikande.

– Tack vare samarbetet har Kommunförbundet fått en unik möjlighet att jämföra sig med SKR. Det finns ju ingen motsvarande organisation på hemmaplan som vi kan bedriva benchmarking med. Det har gett oss värdefull kunskap inte minst om vårt eget sätt att jobba, säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen.

Digitala träffar

Under snart ett år har ett tiotal sakkunniga från kommunförbunden på båda sidor om Bottniska viken regelbundet träffats digitalt för att diskutera och jämföra sina arbetsmetoder, analysverktyg och processer.

Det konkreta samarbetet mellan SKR och Kommunförbundet har skett i fyra arbetsgrupper. En grupp har analyserat den svenska statens budgetproposition, en annan har tittat på hur man kan stötta ekonomiskt svaga kommuner och en tredje har funderat på hur de två förbundens samarbete på europeisk nivå inom Regionkommittén och CEMR kan utvecklas. Den fjärde arbetsgruppen har arbetat med komplexa framtidsfrågor.

Framtidsspaning

Arbetsgruppen för komplexa framtidsfrågor har bekantat sig med hur Kommunförbundet jobbar med prognostisering eller ”framtidsspaning” som svenskarna kallar det.
Exempel på en sådan prognostisering finns i Kommunförbundets färska rapport om coronapandemins samhällskonsekvenser på lång och kort sikt. Prognostiseringen som Kommunförbundet har gjort i samarbete med sina medlemskommuner visar hur pandemin har drabbat kommunekonomin och sysselsättningen, hur den ökar konkurrensen mellan städerna och försämrar de små kommunernas förutsättningar att klara sig. Pandemin förändrar också mänskors värderingar.

Gruppen har också diskuterat Kommunförbundets nya organisationsmodell och förbundets utvecklingsteam som arbetar tvärsektoriellt med utgångspunkt i företeelser och fenomen.

– SKR har lärt sig mycket av Kommunförbundets sätt att jobba, säger Staffan Isling. För egen del tycker jag att det har varit otroligt bra för SKR att vi öppnat upp våra sinnen österut och lär oss av hur Kommunförbundet tänker och hur ni hanterar komplexa framtidsfrågor.

Svenskarna ger Kommunförbundets framtidsspaning högt betyg. ”Kommunförbundet har gått från teori till praktik både vad gäller framtidsspaning och förmåga att bidra till lösningar på komplexa problem”, säger SKR i sin halvtidsevaluering av samarbetet.

Högskolor och gängkriminalitet

Det finns två komplexa framtidsfrågor som Staffan Isling vill ventilera med Kommunförbundet: högskoleutbildning och gängkriminalitet.

SKR anser att de svenska högskoleutbildningarna måste bli mer verklighets- och verksamhetsanpassade. Det här gäller exempelvis utbildningen av läkare, sjuksköterskor, socionomer och lärare.

I frågan om gängkriminaliteten arbetar SKR på bred front med bland annat den svenska rikspolisstyrelsen, de kommunala bostadsbolagen och de största städerna i Sverige.

– Det är så mycket snack här i Sverige om hårdare tag och längre fängelsestraff. Men det löser inte grundproblemet. Vi måste ge ungdomarna en framtidsvision som gör att de ser att det är bättre att jobba än att ta de snabba cashen i kriminella kretsar, säger Isling.

Komplexa frågor löser man inte inom den egna linjeorganisationen, anser han. Därför vill SKR dryfta dem med kollegerna i Finland.

Internationellt samarbete

När det gäller samarbetet i internationella organ är såväl Kommunförbundet som SKR ense om att båda vinner på ett djupare samarbete.

– Det är väldigt bra att våra kontor i Bryssel har kopplat ihop sig. Nu kan vi från vår regionala och kommunal horisont agera gemensamt inom EU och andra internationella organ, säger Staffan Isling.

Minna Karhunen håller med. Hon säger att hon har imponerats av svenskarnas intressebevakning på europeisk och internationell nivå.

– Deras sätt att arbeta och påverka i internationella sammanhang är effektivt och det ger resultat. Där har vi finländare något att lära oss, säger hon.

Det är inte bara inom kommunförbunden som Sverige och Finland har närmat sig varandra, påpekar Isling och nämner försvarssamarbetet mellan länderna.

– Sverige och Finland har kommit varandra närmare än någonsin i modern tid. Här i Sverige lyfter man hela tiden upp alliansen med Finland i en rad olika frågor.

Fortsättning följer?

Arbetsgrupperna kommer att fortsätta träffas ännu under våren. Hur samarbetet utvecklas efter det är ännu öppet. Ska de andra kommunförbunden i Norden bjudas in? Ska samarbetet utvidgas till att omfatta nya temaområden?

Staffan Isling:

– Vi bör nog komma en bit på väg innan vi breddar samarbetet till fler nordiska länder. Först måste vi få ihop en bra struktur. Men visst är jag intresserad av att bjuda in också våra nordiska grannar.

Minna Karhunen:

– Innan vi börjar funderar på att utvidga samarbetet med nya teman och nya länder måste vi gå på djupet med de teman vi valt att samarbeta kring. Det här har varit en bra början. Utmaningen för oss på Kommunförbundet är att vi är en liten organisation jämfört med SKR och att coronapandemin för tillfället tar en stor del av våra resurser.

Toppmöte under våren

I planerna för samarbetet mellan Kommunförbundet och SKR finns också ett möte på toppnivå mellan de två förbundens politiska och tjänstemannaledningar. Toppmöte förverkligas virtuellt våren 2021.

 Isling kan Finland

Att det är Staffan Isling som tog initiativet till samarbetet med Finlands kommunförbund är ingen slump. Han känner Finland och det kommunala fältet i Finland väl.

Under sina år som kommunchef i Haparanda tog han och hans finska kollega Raimo Ronkainen det kommunala samarbetet över nationsgränsen till en helt ny nivå. Bland annat möbeljätten Ikeas etablering i Haparanda tillskrivs det idoga samarbetet mellan tvillingstäderna Haparanda och Torneå.

Samarbetet resulterade också i flera andra utmärkelser, bland annat utsågs Haparanda och Torneå till Sveriges bästa samarbetskommuner 2002.