Den första mars packar förvaltningschef Carola Löf ihop och tackar för sig. Då är det på dagen 33 år sedan hon klev in genom dörren till kommungården som Larsmos nya kommunsekreterare.

Carola Löf är född och uppvuxen i Kronoby och det var också där hon som 19-åring fick sitt första kommunala sommarjobb.

– Växeltelefonisten insjuknade och jag placerades något oväntat att betjäna kunderna vid kommunens infodisk, minns hon med ett leende.

Av allt att döma klarade hon uppgiften bra. För efter den sommaren bestämde hon sig: Det var kommunsekreterare hon skulle bli.

Sin magistersexamen i offentlig förvaltning avlade hon vid Åbo Akademi med professor Krister Ståhlberg som handledare. Avhandlingen behandlade kommunalt initiativ, det vill säga kommuninvånarnas rätt att ta initiativ i frågor om kommunens verksamhet.

År 1984 återvände hon till Kronoby, nu som nyvald rektor för folkhögskolan på orten.

– Efter studierna var jag helt inriktad på att det var på den kommunala sektorn jag skulle jobba. Andra alternativ fanns egentligen inte för mig. Rektorskapet blev mitt första fasta kommunala jobb.

Fyra år senare valdes hon till kommunsekreterare i Larsmo, en tjänst som senare gjordes om till förvaltningschef.

Mindre statlig styrning

Trots att kommunsektorn har genomgått ett stort antal reformer och reformförsök sedan Carola Löf inledde sin kommunala bana säger hon att de kommunala ärendena i stort sett är de samma nu som för 30 år sedan.

– Möteshandlingarna är måhända mest digitala idag, men själva sammanträdet, möteshandlingarna och protokollen har inte ändrat.

Det som däremot har ändrat är den statliga styrningen av kommunerna.

– Det började med kommunförsöket, där målet var att göra kommunförvaltningen friare från statlig styrning. På 1990-talet var kommunerna starkt styrda av lagstiftningen som bland annat stipulerade vilka nämnder en kommun skulle ha.

Kommunförsöket innebar att kommunerna fritt fick möblera om i sin förvaltning. Ett resultat blev att antalet nämnder minskade rejält och att tjänstemännen fick ett större ansvar.

– Sedan dess har antalet nämnder i kommunerna fortsatt minska. Numera har de flesta bara ett fåtal nämnder kvar, konstaterar Carola Löf.

De många statliga förvaltningsreformerna har givetvis också satt sina spår i Larsmo. Strukturreformlagen 2007 (PARAS) resulterade i att Larsmo överförde sin social- och hälsovård till det gemensamma social-och hälsovårdsverket i Jakobstadsregionen. I nästa år blir kommunen en del av samkommunen Österbottens välfärdsområde, vilket innebär att vården överförs till landskapsnivån ett år innan den planerade social- och hälsovårdsreformen träder i kraft.

– Visst fanns det till en början en del motstånd till alla förändringarna också här, men Larsmo är en liten kommun och för oss är samarbete en nödvändighet, konstaterar Löf.

Tillväxtkommun under lång tid

På tal om kommunens litenhet. När Carola Löf började arbetet i Larsmo hade kommunen 3 500 invånare. När hon slutar är invånarantalet uppe i 5 500.

– Tack vare att Larsmo är en tillväxtkommun har det varit lätt och intressant att jobba här. Vi har inte behövt minska varken på verksamhet eller personal, tvärtom har vi fått möjligheten att växa.

Kommunens positiva tillväxtsiffror bidrog till att effekten av statsandelsreformen 2014 blev lindrigare än befarat för Larsmo.

– Det var en jobbig tid! Jag oroade mig för att reformen skulle försämra vår ekonomi och innebära nedskärningar i verksamheten. Men tack vare den långa övergångsperioden och det faktum att kommunen och därmed även skatteintäkterna stadigt växer har vi klarat oss bra. I dag ligger kommunens ekonomi på en stabil nivå.

För 33 år sedan var skattesatsen i Larsmo 18 procent, i år är den 20.

– Den har gått både upp och ner under mina år i Larsmo. Men från och med detta år steg den för första gången till 20 procent.

Vad för det som är så bra med Larsmo?

– Larsmo är en kommun som blickar framåt i sin verksamhet, vi är en växande kommun där de styrande partierna är överens. Det är lätt att vara tjänsteman i en kommun där alla först och främst ser till kommunen bästa.

Vad ser du fram emot som pensionär?

– Långa ostörda morgnar med tidningen och att få ägna mer tid åt mina fem barnbarn.

Carola Löf efterträds på posten som förvaltningschef av Johanna Holmbäck, kanslisekreterare i Kronoby.