Kommunerna har en nyckelroll när det gäller att se till att Finland blir klimatneutralt 2035.

Som ett led i programmet Kommunernas klimatlösningar, som ska påskynda det klimatarbete som utförs i kommunerna och regionerna, har tio försöksprojekt beviljats finansiering av Miljöministeriet.

Projekten ska testa nya sätt att minska utsläppen, framför allt med hjälp av hållbara färdsätt, hållbar måltidsservice och andra påhittiga innovationer.

Syftet med projekten är att hitta nya lösningar som bidrar till att minska klimatavtrycket av de varor eller tjänster som kommunen producerar eller köper. Försöken är till exempel inriktade på en livsstil med klimathänsyn, minskat matsvinn och minskning av utsläppen från arbetsresor och fritidsresor inom de tjänster som kommunerna tillhandahåller.

Också digitala lösningar och spelifiering samt testning av nya arbetssätt och tjänster tillsammans med kommuninvånarna ingår bland projekten.

— Flera av försöksprojekten strävar efter att minska utsläppen med hjälp av elcyklar. Det blir intressant att se om sätten att röra sig i och med undantagstillståndet blir mångsidigare när användningen av elcyklar främjas, säger Miia Berger, specialsakkunnig vid Miljöministeriet, i ett pressmeddelande.

Över 50 sökte finansiering

Projekten är ett samarbete mellan olika aktörer och kommuner på olika håll i Finland. Försöken ska genomföras före utgången av december i år.

Sammanlagt 54 förslag på försök tävlade om finansiering. En expertjury valde sedan ut de sökande som beviljas understöd.

— I urvalet fäste vi vikt vid att försöken är verkningsfulla, genomförbara och skalbara och har nyhetsvärde, säger Berger.

Sammanlagt 100 000 euro i finansiellt understöd beviljas. Experter vid Motiva erbjuder sparrning för att sökandena ska kunna utveckla försöken och öka projektens genomslag.

Miljöministeriet påminner om att kommunerna har en nyckelroll när det gäller att se till att Finland blir klimatneutralt 2035 och uppvisar negativa koldioxidutsläpp kort därefter.

Förhoppningen är att försöken kan bidra till nya och till och med överraskande lösningar som stöd för klimatarbetet i kommunerna.

Försök som beviljas understöd