Språkbadsskolan som invigdes 2020 är den största lågstadieskolan i Jakobstad. Foto: Joakim Snickars

I språkbadsskolan i Jakobstad får cirka 420 lokala skolbarn språkbad både på svenska och finska. Någon motsvarande satsning finns inte i övriga Finland.

En bit utanför stadens centrum tornar Språkbadsskolan upp sig som ett nytt och pampigt undervisningskomplex i Jakobstad.

Språkbadsskolan har profilerat sig som en skola där man kan språkbada på båda inhemska språken.

Skolbyggnaden i två våningar andas modernt arkitektoniskt tänkande med ljusa färger, spatiösa miljöer och annorlunda möblemang som centrala ledstjärnor. Här finns 18 så kallade hembon som antingen kan användas som enskilda undervisningsrum eller 2-3 klassrum.

– Vi är inne på fjärde året i det nya komplexet. Inledningsvis var språkbadsundervisningen lokaliserad i olika skolor runt om i Jakobstad. Från 2006 har verksamheten varit koncentrerad till ett ställe. Men man har varit tvungen att flytta på grund av problem med inomhusluften, säger Språkbadsskolans rektor Mira Tallgård.

Att befrämja funktionell flerspråkighet är huvudmål för Språkbadsskolan i Jakobstad. Från vänster rektor Mira Tallgård, Hem och Skola-föreningens ordförande Kiti Lindén, Lilia Hurme, Mimosa Dahlman och Elis Mårtensson. Foto: Joakim Snickars

I den här omgivningen språkbadar cirka 420 skolbarn på finska och svenska dagligen. Mellan 6 och 12 år unga svenskspråkiga och finskspråkiga Jakobstadsbarn har möjlighet att lära sig det andra inhemska språket på ett naturligt och konstruktivt sätt.

Läs också: Skolorna river långsamt ner Jakobstads språkmur

– I dag är Språkbadsskolan den största lågstadieskolan i Jakobstad och en unik satsning. Någon motsvarighet finns inte i övriga Finland, konstaterar Tallgård.

Lotten kan avgöra om ett barn får en  språkbadsplats

Språkbad är i sig inget nytt i det tvåspråkiga Jakobstad. Alternativet har funnits tillgängligt sedan 1992. 2003 grundades Pietarsaaren Kielikylpykoulu- Språkbadsskolan i Jakobstad.

– Även om alla våra språkbadselever är samlade under samma tak är den administrativa skolverksamheten uppdelad i en svensk och en finsk del. Egentligen finns det alltså två skolor, säger Mira Tallgård.

I Språkbadsskolan går eleverna från förskolan till årskurs fem. Språkbadet fortsätter under hela grundutbildningen.

– Språkbadsalternativen är ämnade för barn som inte har språkbadsspråket som sitt hemspråk. Föräldrarna behöver inte kunna språkbadsspråket.

– Exempelvis för ett svenskspråkigt barn som språkbadar på finska går programmet helt på finska under de första åren. Efter hand kommer undervisning på modersmålet svenska med i bilden i allt högre grad. I högstadiet är fördelningen cirka 50-50.

Foto: Joakim Snickars

– Eleverna blir inte översättare utan språkanvändare. De lär sig det andra språket och vågar prata det samt bekantar sig med den andra språkgruppens kultur. Samtidigt kan de bevara sina identiteter. Målet är inte att till exempel finska barn ska bli finlandssvenskar, betonar Tallgård.

– Vår ambition är att befrämja funktionell flerspråkighet. Därför får våra elever även undervisning i engelska redan från årskurs ett.

– Alla våra morgonsamlingar och fester är tvåspråkiga. Undantagen är Svenska dagen som går helt på svenska och Kalevaladagen som är en finskspråkig tillställning, säger Tallgård.

Intresset för att sätta barn i språkbad är hela tiden stort bland Jakobstadsfamiljer. Ibland räcker de tillgängliga platserna på Språkbadsskolan inte till.

– Årligen tar vi emot 50 svenskpråkiga och 25 finskspråkiga barn. Ifjol lämnades 64 ansökningar från svenskt håll in. Också på den finska sidan översteg efterfrågan utbudet för första gången. I sådana fall lottar vi ut platserna helt enkelt, säger Tallgård.

– Vi vill samtidigt framhålla att vi inte på något vis nedvärderar den språkundervisning som ges i andra Jakobstadsskolor, understryker Tallgård diplomatiskt.

Foto: Joakim Snickars

”Fascinerande hur snabbt barnen tar till sig det andra språket”

Kiti Lindén, ordförande för Hem och Skola-föreningen vid Språkbadsskolan, beskriver sig själv som tvåspråkig. Hon är inflyttad Jakobstadsbo och ursprungligen bördig från Esbo.

– Vår familj har ändå svenska som hemspråk. Vi vill att våra barn ska bli tvåspråkiga. I Jakobstad tar man, i motsats till huvudstadsregionen, inte automatiskt till sig det andra språket så effektivt i vardagen. Därför valde Språkbadsskolan för våra barn.

Läs också: ”Det känns så himla rätt” – I Lahtis går en ny svensk språkbadsstig från förskolan till nian

– Det är fascinerande att se hur snabbt barnen har lärt sig mera finska. De har också fått finskspråkiga kompisar, säger Lindén.

Elis Mårtensson, femteklassist och elevkårsrepresentant, säger att han har lärt sig mycket finska under sina år på Språkbadsskolan.

– Jag har en del finska släktingar. Min mormor är finskspråkig. Så jag har kunnat en del finska sedan tidigare. På fritiden umgås jag mest med svenskspråkiga kompisar, säger Elis.

Mimosa Dahlman går också på femman medan Lilia Hurme går på fyran.

De båda tycker framför allt att det är roligt att de har lärt sig att kommunicera på svenska och förstå svenskspråkiga diskussioner väl. Inte heller är det några problem för dem att hänga med då de tittar på svenska tevekanaler.

– Fritiden går mest på finska. Ibland har jag dock lärt min finskspråkiga fiollärare lite svenska eftersom läraren har önskat det, säger Mimosa.

Språkbadsskolan i Jakobstad

Språkbadet i Jakobstad startades 1992.

Den 1 augusti 2003 fick språkbadet en egen administration och rektor.

Den 1 augusti 2006 flyttade Språkbadsskolan och Kielikylpykoulu in i samma byggnad.

Den 1 augusti 2020 står den nya skolbyggnaden på Paul Hallvarsgatan 8 klar.

Skolan har 423 elever under läsåret 2023-2024.

På Språkbadsskolan arbetar 31 lärare, 8 skolgångshandledare, en rektor och en biträdande rektor. Källa: Språkbadsskolan