Svenska skolans rektor Karin Ihalainen säger att Lahtis nu omfamnar det svenska inslaget i staden.

När 12 finskspråkiga förskoleelever börjar på Svenska skolan i Lahtis i höst så tar de sina första steg på en språkbadsskolstig som stadens bildningsnämnd i tisdags beslöt att göra permanent.

Svenska skolans rektor Karin Ihalainen säger att beslutet är resultatet av många års arbete för svenskan i Lahtis. I praktiken innebär nämndens beslut att staden nu har ett språkbad som löper parallellt med den svenskspråkiga och den finskspråkiga grundskolan, ända fram till nionde klass.

Språkstigar strålar samman

Språkbadsskolstigen är ett samarbete mellan den svenska skolan, Lotilan koulu och Tiirismaan koulu. Administrativt sett är det Lotilan koulu som har hand om språkbadseleverna, men i praktiken går de förskolan och första och andra årskursen i Svenska skolan i Lahtis.

Efter det fortsätter eleverna till språkbadsklasser i Lotilan koulu, som är den enda skolan i Lahtis som har svenska som långt språk och dessutom erfarenhet av nordiskt samarbete. Efter sjätte klass fortsätter eleverna i Tiirismaan koulu, där Svenska skolans lärare undervisar och där också andra språkstigar strålar samman.

— Tack vare det här får våra lärare på Tiirismaan koulu större undervisningsgrupper, med svenskspråkiga elever och elever från språkbadsskolstigen, säger Ihalainen.

— Det här är ett spännande projekt. Man kan säga att vi nu öppnar upp svenskan i Lahtis.

Utbildningsstyrelsen stöd satte fart

Svenskt språkbad är inget nytt i Lahtis. Sedan det svenska dagiset i Lahtis bildade en språkbadsgrupp 2007 har barn från den gruppen i jämn takt fortsatt i Svenska skolans språkbad på förskolan.

Men tidigare har språkbadet genomförts inom ramarna för Svenska skolans verksamhet. Det har inte funnits någon språkbadsläroplan och ingen officiell skolstig som elever kunnat fortsätta med.

— Staden har stött verksamheten och varit stolt över den, och vi har tagit hänsyn till finskspråkiga elever i den svenska skolan och låtit dem hålla deras status som språkbadselever för att kunna beakta dem.

Karin Ihalainen är rektor vid Svenska skolan i Lahtis.

Språkbadet i Svenska skolan har genomförts som projekt med stöd från Utbildningsstyrelsen. Efter fyra projekt under fem års tid var det så dags att söka stöd för ett femte projekt, och det var då som Svenska skolan på allvar började diskutera om en permanent språkbadsskolstig med staden.

Utbildningsstyrelsen vill nämligen att det femte projektstödet beviljas till skolor i kommuner som strävar efter att etablera en permanent språkbadsskolstig. Det stödet har inte beviljats ännu, men chanserna är goda efter bildningsnämndens beslut att skapa en sådan stig.

Viktig politisk signal

Karin Ihalainen säger att beslutet hade effekt direkt. Tidigare har språkbadet varit Svenska skolans ansvar, men redan på onsdag morgon fick hon veta att staden sätter igång och gör en språkbadsläroplan.

— Nu blev det stadens grej, och för mig är det en jättestor sak. Initiativet har tidigare alltid kommit från Svenska skolan men nu visar staden att den är beredd att föra detta vidare. Nu utvidgas språkprogrammet med svenska, och det har alltid varit mitt mål.

— Jag hoppas innerligt att vi får Utbildningsstyrelsens stöd och kan starta upp verksamheten. Nu grundar vi en arbetsgrupp med de tre skolorna och utökar samarbetet. Visst kan det bli krävande för en liten skola, men det känns så himla rätt att samarbeta över gränserna.

Vad säger nämndens beslut om den politiska inställningen till svenska i Lahtis?

— Jag måste säga att det är så positivt för mig och en jätteviktig signal. Det har varit motigt ibland men den här nya verksamheten, och skolans flytt till Svenska gården, blir stadens stolthet. Språkbadsskolstigen känns fullkomligt naturlig i Lahtis.

Svenska skolan i Lahtis har 125 elever när läsåret inleds i höst.