Social- och hälsovårdsministeriets första kalkyl hade fått hård kritik.

Social- och hälsovårdsministeriet har tagit till sig av den kritik som riktats mot hur kommunerna skulle kompenseras för utgifter – speciellt testning, spårning, vaccinering och vård – som coronaviruset orsakat.

I det tidigare förslaget som varit på utlåtanderunda täckte kompensationerna hälften av utgifterna. I det nya lagförslaget finns inte de begränsade kompensationerna med.

I ett pressmeddelande från ministeriet heter det att kommuner, samkommuner och Åland ersätts med statsunderstöd för de direkta kostnader som uppstått till följd av covid-19-pandemin.

”Nivån på ersättningarna dimensioneras så att de kostnader som orsakats av vården täcks till fullo på riksnivå. På så sätt orsakar coronakostnaderna inget underskott för kommunerna, och inte heller något betydande överskott.” skriver ministeriet.

För att täcka övriga direkta kostnader, till exempel ökad användning av skyddsutrustning och höjda hälsosäkerhetskrav, innehåller understödshelheten en kalkylerad post som baserar sig på invånarantalet.

Dessutom ska en behovsprövad andel göra det möjligt att höja understödsbeloppet ifall de ersättningar som bestäms enligt kalkylerade principer inte ger tillräcklig kompensation.

Förutom kommunerna beviljas även sjukvårdsdistrikt understöd. Dessutom kan sådana samkommuner som tagit över kommunens organiseringsansvar söka understöd, förutsatt att kommunen överför ansökningsrätten till samkommunen. 

Statsunderstödet utlyses i två omgångar. Den första ansökningsomgången börjar vecka 41, och den andra i början av år 2022. Sammanlagt handlar det om ett stöd på 1,2 miljarder euro, varav 1,1 miljarder delas ut i den första ansökningsomgången.

Marin upprepade sitt löfte

Kommunförbundet och kommunerna hade kritiserat Social- och hälsovårdsministeriets avsikt att halvera kompensationerna. Under partiledardebatten på Kommunmarknaden i september lovade statsminister Sanna Marin (SDP) att kommunerna kompenseras till fullo för utgifterna under 2021.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) säger att kostnaderna som pandemin orsakat fördelar sig ojämnt över kommunerna. Därför passar inte statsandelssystemet för att kompensera kommunerna. I stället gör man det genom statsunderstöd.

I ett pressmeddelande säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen att de fullskaliga stöden ger kommunerna ekonomisk säkerhet för att planera kommande år. Förbundets utvecklingschef Mikko Mehtonen säger att utan stöden skulle kommunerna få svårt att hantera sina social- och hälsovårdskostnader.

Artikeln baserar sig delvis på Kuntalehtis artikel.