Så länge epidemiläge råder ersätter regeringen kommunerna för alla direkta kostnader.

I december fattar Social- och hälsovårdsministeriet beslut om statsunderstöd till kommuner och samkommuner för de direkta kostnader som uppkommit mellan den 1 januari och 31 augusti 2021 på grund av covid-19.

I praktiken handlar det om kostnader för testning, smittspårning, vaccinationer och vårdkostnader, skriver ministeriet i ett pressmeddelande och påminner om att regeringen har förbundit sig att ersätta alla direkta kostnader som hänför sig till covid-19 så länge epidemiläget och genomförandet av coronastrategin förutsätter det.

I januari 2022 utlyses understöd för de kostnader som uppkommit i slutet av 2021. Senare utfärdas en särskild förordning om ersättningsförfarandet för år 2022. 

Utgifterna ersätts som utgifter utanför budgetramen åren 2021–2023. En del av det anslag som reserverats för år 2021 har överförts till år 2022.