Kommunerna motiverade behovet av en höjning bland annat med coronaepidemin.

Statsrådet har fattat beslut om behovsprövade höjningar av statsandelen för i år.

Sammanlagt handlar det om 30 miljoner euro, som fördelas över 30 kommuner.

I år ansökte 82 kommuner om höjning. Det ansökta beloppet var sammanlagt nästan 146 miljoner euro.

Kommunerna motiverade behovet av en höjning bland annat med att den ekonomiska situationen försämrats, skriver Finansministeriet i ett pressmeddelande.

Coronaepidemin har orsakat inkomstförluster och merkostnader, skatteinkomsterna har minskat, underskottet i boksluten har ökat, statsandelar har skurits ned, servicebehoven har förändrats och social- och hälsovården har drabbats av oförutsedda utgifter.

Bland de kommuner som beviljats höjning finns Kyrkslätt, som sökt om 4,3 miljoner euro och beviljades 2,2 miljoner.

Pargas fick nästan full utdelning, då staden sökt om höjning på 1,2 miljoner euro och beviljades 1 miljon.

Vasa å sin sida beviljades höjning med 2,2 miljoner euro. Staden hade sökt 2,5 miljoner euro.

Bland de lottlösa återfinns Korsnäs som sökt höjning med 2 miljoner euro. Inte heller Raseborg fick någon utdelning på stadens 1,5 miljoner euro stora ansökan. Också Kaskö, som sökt 350 000 euro, blev utan.

Fakta

  • Behovsprövad höjning av statsandelen kan beviljas kommuner som på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd. Lokala särförhållanden beaktas.
  • Urvalskriterierna fokuserade på de uppgifter om den ekonomiska utvecklingen 2021 som kommunen angett, de faktorer som påverkar den och dessa faktorers betydelse för kommunens ekonomi.
  • Som bedömningsgrund användes dessutom de åtgärder som kommunen anmält för att hålla tillbaka utgiftsutvecklingen, Skatteförvaltningens skatteredovisningar till kommunerna och andra stöd som betalats till kommunerna i år.
  • Höjningen beviljades i synnerhet sådana kommuner vars ekonomi påverkats i betydande mån av de nämnda faktorerna redan under 2021.
  • Ett villkor för att höjning av statsandelen ska kunna beviljas är att kommunen antagit en plan för att balansera kommunens ekonomi. Statsandelsmyndigheten kan också ställa andra villkor som gäller kommunens ekonomi.
  • Höjningen utgör en del av kommunens egna saneringsåtgärder som kommunen bör bereda sig för oberoende av höjningen. Höjningen får inte leda till en motsvarande ökning av utgifter som kommunen beslutar om.
  • Höjningarna betalas till kommunerna före utgången av detta år.