Den lilla kommunen Ingå i västra Nyland har fått mycket uppmärksamhet i pressen den senaste månaden. Det gäller främst de norska investeringarna i industriområdet Joddböle. Kommundirektör Robert Nyman är hoppfull om att dessa ska förverkligas.

– Jag tror investeringarna i Joddböle är realistiska. Men många frågor är ännu obesvarade. Det är också sist och slutligen kommuninvånarna i Ingå och politikerna här som har det sista ordet om hur kommunen utvecklas, säger Robert Nyman.

Det är en glad Robert Nyman som Kommuntorget träffar i slutet av januari. Tillsammans med tidningens reporter diskuteras de planerade norska investeringarna, som företaget Blastr Green Steel (Blastr) ämnar göra verklighet av i industriområdet Joddböle.

Blastrs planer är att bygga en fabrik i industriområdet där fossilfritt stål ska produceras. Tomten där fabriken ska stå ägs av Fortum. Mellan 1970-talet och år 2020 fanns ett kraftverk på området.

Nyman förklarar att händelseförloppet har gått snabbt framåt.

– Jag fick i juni förra året veta att Blastr är en potentiell hyresgäst för området i Joddböle. Men inte förrän september visste jag att de ville komma med ett seriöst förslag för verksamheten på området.

Förfarandet om hur projektet fortsätter så är Fortum den främsta dialogpartnern för både Blastr och Ingå kommun. Blastr och Ingå för ändå egna konversationer om projektet. 

– Vi kommer för vår del att göra allt vi kan för att Blastrs projekt blir verklighet, säger Nyman enligt kommunens webbplats.

Nyman: Realistiska investeringar

Sett till miljökonsekvenserna för projektet så innebär byggandet av fabriken att skog huggs ner och berg sprängs. Men Nyman poängterar de låga koldioxidutsläppen som fabriken släpper ut.

– Efterfrågan på grön energi kommer att öka i framtiden. Producerandet av fossilfritt stål innebär en massvis minskning av koldioxidutsläpp jämfört med traditionell stålproduktion. Totalt koldioxidfri blir fabrikens utsläpp ändå inte.

Robert Nyman  deltar i den direktsända debatten Kaffe med Uffe den 9 februari kl. 8.30 från Ledarskaps- och finansieringsforumet RAFO 2023. Övriga diskussionsdeltagare är stadsdirektör Denis Strandell från Hangö och utvecklingsdirektör Jonne Sandberg från Karleby.

Stålindustrin står för cirka åtta procent av koldioxidutsläppen totalt globalt sett. Grönt stål anses vara en viktig råvara för framtidens förnybara energiinfrastruktur.

Blastr anser att tomten i Joddböle lämpar sig väl för den tänka stålfabriken. Enligt företagets verkställande direktör Hans Fredrik Wittusen valde Blastr Ingå som placeringsort eftersom bland annat den nödvändiga infrastrukturen för fabrikens verksamhet existerar redan på orten. 

Nyman tillägger att det är flera parter förutom Blastr och Ingå kommun som anser att dessa investeringar är realistiska, trots att de är ambitiösa.

Ingås kommundirektör Robert Nyman tror det norska stålpoduktionsbolaget Blastrs investeringar i Joddböle är realistiska. (Foto: John Illman)

– Business Finland och minister Mika Lintilä (C) är positiva till planerna. Jag tror investeringarna i Joddböle är realistiska och att Blastrs projekt kan förverkligas.

Parterna ordnade tillsammans en träff för diskussion med kommunens invånare i Café Wilhelmsdal i mitten av januari. På kaféet berättade Wittusen om Blastrs planer i Joddböle.

– Vi kommer att föra en aktiv dialog samt fungera i tätt samarbete med det lokala samhället och andra intressenter, förklarade han.

Nyman säger att befolkningen och politikerna i Ingå har för det mesta varit positiva till planerna.

– Det finns en viss skepticism för projektet, vilket är förståeligt då det är så stort. Jag har trots allt inte hört att någon skulle vara mycket negativt inställd till planerna.

Nyman tillägger att det är viktigt att de olika aktörerna i projektet samarbetar med regionala utbildningsanordnare för att kunnig personal ska kunna anställas till fabriken. Av yrkeshögskolorna och universiteten i Nyland är Yrkeshögskolan Novia i Raseborg den som ligger närmast Joddböle.

– Men till exempel Aalto-universitet i Otnäs, Esbo ligger endast ungefär 40 minuter bort. Ingå är nära huvudstadsregionen, påminner han.

Nya bostäder

1 200 nya arbetsplatser förutses att skapas vid stålfabriken i Joddböle. Men Nyman inflikar att siffran kan bli större då även andra nya arbeten uppstår i och kring området. Han förväntar sig att många av de kommande arbetarna bosätter sig i Ingå.

– Jag tror till och med en tredjedel av alla som arbetar i fabriken väljer att bosätta sig i Ingå. Vi håller på att uppdatera vårt mark-och bostadspolitiska program. Planering av nya bostadstomter är alltså på gång.

Men förutom i Ingå kommer befolkningen även att bosätta sig i övriga västra Nyland och eventuellt även i huvudstadsregionen.

– Projektet i Joddböle ger massiva möjligheter för hela regionen.

Fabriken förväntas vara klar år 2026 och den första fossilfria stålen ska produceras år 2031. Nyman påpekar att det här är trots allt Blastrs egen tidtabell.

– Det är en ambitiös tidtabell och det är de medvetna om. Tidtabellen är ändå inte huggen i sten. Det är viktigare att konstruerandet av fabriken blir ordentligt gjort i stället för att den blir snabbt klart.

Men då stora mängder av ny arbetskraft kommer till Ingå kan språkförhållandena ändras. Ingå är i nuläget en av två kommuner i Nyland som har svenska som majoritetsspråk. Den svenska majoriteten utgör 53 procent av kommunens totala befolkning på 5400 personer.

Grannkommunen Raseborg är den andra. Nyland har sammanlagt 26 kommuner.

Nyman säger att de nya arbetarnas inflyttning till Ingå mycket väl kan påverka språkförhållandena till den grad att de svenskspråkiga blir i minoritet. Men det här behöver inte nödvändigtvis bli verklighet i samband med fabrikens behov av arbetskraft. Oberoende önskar kommunen inflyttning då befolkningen åldras och det föds allt färre barn i Ingå.

– Det är också i sista hand Ingås kommuninvånare och politiker som besluter om hur kommunen utvecklas, inte ett enskilt företag. Ingåborna har stora påverkningsmöjligheter i utvecklandet av kommunen och jag hoppas att de tar vara på dem, säger Robert Nyman.

Detta har hänt – Ingå och Blastr

Norska stålbolaget Blastr vill etablera en fabrik i Joddböle i Ingå.

Fabriken förväntas vara klar år 2026 och redo att producera stål år 2031.

Fabriken beräknas sysselsätta runt 1200 arbetare.

Ingå är en svenskdominerande ort. Enligt Folktinget var ingåsvenskarna till antalet 2813 år 2019 och de finskspråkiga i kommunen var 2350.