Bättre insyn i budgetförslaget, kräver Förvaltningsdomstolen. Borgmästaren i Helsingfors tvekar.

Juhana Vartiainen, borgmästare sedan 2021, ger inte längre ut budgetförslaget till allmänheten innan förhandlingarna med de politiska grupperna i stadsfullmäktige inleds. Det handlar i praktiken om drygt 300 sidor papper som tjänsteinnehavare skrivit under borgmästarens ledning. Det är inte några blyertsanteckningar på gula Post It-lappar.

– Detta en framställning med rubrik och styckeindelning som liknar en budget, enligt Förvaltningsdomstolen.

Helsingin Sanomat och andra medier som tidigare skrivit om budgetförslaget anser att det är viktigt för den demokratiska processen att allmänheten får insyn i budgetprocessen i ett tidigt skede. Folk ska få veta hur deras pengar används.

Det anser också förvaltningsdomstolen som ger Helsingin Sanomat rätt.

Ledande juristen vid Kommunförbundet Ida Sulin (bilden) påminner att offentlighetsprincipen är en av våra viktigaste demokratiska grundbultar.

– Genom att garantera insyn i myndigheternas verksamhet på alla nivåer ges såväl media, invånare som andra myndigheter möjlighet att granska, följa med och till en viss del också övervaka hur makt utövas i vårt samhälle – en möjlighet vi skall vara enormt tacksamma över både som invånare och maktutövare. Offentlighetsprincipen ger oss möjligheter att ha en bättre fungerande demokrati, när den används rätt.

Staden har möjlighet att överklaga domen, något som borgmästaren och hans stab möjligen gör. Till Helsingin Sanomat förklarar Juhana Vartiainen att praxis redan ändrats, vilket ledande politiker i Helsingfors bestrider utifrån förra höstens offentliga debatt. Och HS, som trots allt noga följt budgetpropositionens väg till färdig budgetlunta, menar att just inget ändrats.

Är det upp till journalister att i framtiden gräva fram domstolens beslut eller borde kommunala beslutsfattare själva förstå att minnas?

– Det är förstås inte upp till medierna att hålla reda på domstolarnas linjedragningar, utgångspunkten är att myndigheterna följer lagen i sin verksamhet. Man får nog se Helsingfors processbeslut i detta ärende som en enskild händelse. Min uppfattning är att världsutvecklingen rent generellt har lett till att myndigheterna i Finland lägger mer vikt vid att följa våra grundrättigheter för att upprätthålla rättsstaten, däribland också offentlighetsprincipen, säger Ida Sulin.