Malax, Korsholm, Sibbo, Esbo och Helsingfors är bland de kommuner som beviljades understöd då Finansministeriet beslutade om understöd för projekt som förnyar kommunernas handlingssätt eller serviceprocesser och som förbättrar deras kvalitet och effektivitet.

Understödsbeloppen varierar mellan 11 900 och 2 000 000 euro.

Understöd kunde beviljas för förbättrande av kommunens ledning genom information, utnyttjande av data och för utvecklande av den informationsledning och de verksamhetsprocesser som anknyter till dem. Projekt som gäller automatisering av kommunens ekonomiförvaltningsprocesser och utveckling av informationshantering som baserar sig på gemensamt specificerad information prioriterades särskilt. Understöd beviljades även för sådana åtgärder genom vilka man skapar förutsättningar för eller förbättrar förutsättningarna för digitalisering av information som gäller kommunens verksamhet, ekonomi och personal samt för utnyttjande av denna information vid ledningen genom information. Villkoret för understödet var att mottagaren deltar i samarbete i syfte att generalisera projektresultaten och att kommunicera om dem.

Finansministeriet fick sammanlagt 184 ansökningar om understöd. Vid bedömningen fästes särskild uppmärksamhet vid hur projekten förnyar kommunens handlingssätt och serviceprocesser, och om de inkluderar mål som minskar på kostnaderna eller dämpar kostnadsökningen. Man bedömde även hur genomförbar och verkningsfull projektet var i förhållande till dess omfattning och kostnadsberäkningen.

Understöd beviljades inte för digitalisering av social- och hälsovården. Social- och hälsovårdsministeriet kommer att stöda kommuner och samkommuner skilt när det gäller utvecklingen inom förvaltningsområdet i fråga. Understöd har inte beviljats för digitalisering av den byggda miljön. För den byggda miljöns del väntar man på att nationella lagstiftnings- och utvecklingsprojekt, såsom det riksomfattande digitala registret och digitala plattformen för den byggda miljön, utvecklas vidare. Understöd har heller inte beviljats för utveckling av dokumenthantering eller arkivering.

Understödet har ett samband med incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna för vilket man i statsbudgeten för 2019 reserverat ett anslag om 30 miljoner euro. Finansministeriet öppnade den 13 november 2019 en separat  ansökan om statsunderstöd för kommunernas gemensamma digitaliseringsprojekt.