Digitaliseringen i kommunerna går framåt, men hur går det om invånarnas färdigheter inte hänger med? Finansministeriet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Mdb) genomför en stor undersökning för att kartlägga finländarnas digitala färdigheter.

Betydelsen av finländarnas digitala färdigheter framhävs i och med att tjänsterna digitaliseras. Det har uppskattats att ungefär en fjärdedel av befolkningen skulle ha för svaga digitala färdigheter, men det finns inga säkra uppgifter om situationen.

De digitala tjänsterna gör skötseln av vardagliga ärenden smidigare, men alla har fortfarande inte tillräckliga digitala färdigheter. Finansministeriet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utreder nu genom en enkät nivån för medborgarnas digitala färdigheter och därmed behovet av digitalt stöd.

Digitalt stöd finns redan att tillgå runt om i Finland. Det är viktigt att få reda på antalet stödbehövande för att digitalt stöd ska kunna erbjudas på ett tillräckligt täckande sätt. Digitala tjänster och stöd för användningen av dem hör till alla, berättar projektchefen för digitalt stöd Minna Piirainen från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen i samhället och samordnar det riksomfattande nätverket för digitalt stöd. Alla leverantörer av digitalt stöd får nyttig information till stöd för utvecklingen av digitaliseringen via nätverket, och kan sinsemellan dela med sig av de modeller som konstaterats vara bra.

Den digitala enkäten kan besvaras på webben eller på papper

Digitaliseringsenkäten som öppnats idag är avsedd för alla, även dem som inte använder smarta apparater eller sköter sina ärenden elektroniskt. Det önskas att enkäten besvaras i så stor utsträckning som möjligt oberoende av färdigheter.

”Utöver utvecklandet av utbudet av digitalt stöd ger enkätresultaten oss värdefull information också till stöd för utvecklandet av digitala tjänster. Därför är det viktigt att vi får svar både av dem som inte använder några digitala anordningar och av dem för vilka digitala tjänster och digitala apparater utgör en naturlig del av vardagen”, konstaterar specialsakkunnig Sanna Juutinen från finansministeriet.

Enkäten kan besvaras elektroniskt på adressen www.dvv.fi/digitaitokartoitus eller på en pappersblankett som delas ut runt om i Finland.

Pappersblanketter kommer bl.a. till bibliotek, samservicekontor och serviceställen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Svar samlas in under mars månad. Resultaten av enkäten publiceras i slutet av maj.