Pöytis kommun behandlade barn på ett avhumaniserande sätt, säger diskrimineringsombudsman Kristina Stenman.

Pöytis kommun i Egentliga Finland lät elever med funktionsnedsättning vistas ute i ett separat inhägnat område för utevistelse. Området omgavs av byggstaket.

Kommunen motiverade det här med att inhägnaden var ämnad att skydda eleverna då en livligt trafikerad väg finns i skolans närhet.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland fattade ett klagomålsbeslut i fallet för ett år sedan, med stöd av diskrimineringsombudsmannens utlåtande. I sitt utlåtande ansåg diskrimineringsombudsmannen att kommunens förfarande utgjorde diskriminering som är förbjuden i diskrimineringslagen samt trakasserier på grund av funktionsnedsättning.

Diskrimineringsombudsmannen meddelar nu att man har främjat förlikning i ett diskrimineringsfall mellan Pöytis kommun och elever i grundskoleåldern. I förlikningsprocessen deltog tre elever som fått vistas ute i det inhägnade området.

Kommunen har betalat gottgörelse för dem på sammanlagt 10 000 euro.

Anslag för staket hade inte beviljats

Ombudsmannen anser att det faktum att barn med funktionsnedsättning separerades från andra elever med en inhägnad skapade en stämning som var förödmjukande och förnedrande gentemot eleverna med funktionsnedsättning, heter det i ett pressmeddelande.

Genom förlikningsprocessen fick barnen gottgörelse för den diskriminering som de hade blivit utsatta för, menar diskrimineringsombudsmannen.

– Ett separat inhägnat område för utevistelse för barn med funktionsnedsättning var avhumaniserande och bidrog till att försvåra sociala relationer samt öka eventuella fördomar som barn med funktionsnedsättning kan bli föremål för. Vi är tillfreds med att kommunen betalade gottgörelse för de barn som blivit utsatta för diskriminering. Varje barn har rätt till en jämlik uppväxtmiljö och skolorna ska se till att detta förverkligas i praktiken, säger diskrimineringsombudsman Kristina Stenman i pressmeddelandet.

Pöytis kommuns bildningsnämnd medger att den bästa lösningen ur ett likabehandlingsperspektiv skulle ha varit att bygga ett staket runt hela skolgården. Anslag för ett staket hade inte beviljats.

Kommunen har rättat till den diskriminerande situationen. Nu har hela skolområdet försetts med staket och alla barn kan vistas tryggt på skolgården utan att de separeras från varandra.

Kommunen började åtgärda situationen snart efter Regionförvaltningsverkets inspektionsbesök. I förlikningsavtalen framförde kommunen sin ursäkt och förbinder sig att anordna undervisningen för barn med funktionsnedsättning på ett inkluderande sätt framöver.