När vi ser på utvecklingen i Europa efter de nationella valen i Sverige och Italien ser vi att demokratin står inför stora utmaningar. Idag är det de nationalistiska och odemokratiska tankarna som vinner terräng.

Medborgartanken har ersatts av identitetspolitik och grupptänkande. Solidaritet och fakta utmanövreras av individualism, desinformation och enkla lösningar på komplexa frågor.

De rättigheter och friheter vi har idag är tyvärr inte självklara längre.

Vi bör vara medvetna om utvecklingen och tillsammans försvara vår demokrati och människors möjlighet att påverka och delta. Vi måste våga stå upp för de demokratiska värden som betonar varje människas lika värde och allas rätt att vara en del av samhället.

Mångfalt gynnar tillväxt och ekonomi

Just nu pågår det stora nationella reformer i vårt samhälle som tillsammans med de stora globala trenderna påverkar oss alla:  klimatförändring, urbanisering, demografiska utmaningar, krig, pandemier och katastrofer men också digitalisering och politiska reformer vars mål är att skapa en ekologiskt, ekonomiskt, socialt eller språkligt hållbar framtid för våra kommuner.

Temat för De finlandssvenska integrationsdagarna är ”Positiv inkludering – nyckeln till gemenskap”, ett tema som mycket väl passar in i detta hållbarhetsarbete.*)

Det är ett konstaterat faktum att kulturell och språklig mångfald på sikt skapar ekonomisk tillväxt. Mångfald gynnar ekonomin. 

Men mångfald skapas inte bara av arbetskraftsinvandring . Det krävs också satsningar på det integrationsfrämjande arbetet som vilar på ett brett samarbete mellan myndigheter och olika aktörer i närsamhället.

Integrationen handlar  inte enbart om åtgärder specifikt riktade till nyanlända utan om hur vi alla kan känna oss delaktiga i samhället.  Att vara delaktig innebär att ha rätt till hälsa och välbefinnande, utkomst, bostad och utbildning, men det handlar också om sociala relationer och om möjligheter att påverka i ärenden som berör oss som individer.

Avgörande för en lyckad integration och en fungerande demokrati är nämligen att individen känner sig delaktig i samhället.  Delaktighet motverkar marginalisering och är grunden i den demokratiska processen.

Tillsammans kan vi skapa förändring.

*) Bloggen bygger på ett tal som Ulf Stenman höll vid de De finlandssvenska integrationsdagarna i Helsingfors den 26 september. Integrationsdagarna pågår 26-27.9.2022.