En viktig del av vår demokratiska process är att myndigheter involverar intressentgrupper i beredningen av beslut. Synpunkter ges under remissrundor, höranden eller via diskussionsplattformar.

Ministerierna begär ofta skriftliga utlåtanden om exempelvis regeringspropositioner eller utkast till förordningar och de utlåtanden kommuner och centrala intressentgrupper ger är en del av själva lagberedningsprocessen.

En tillitsbaserad styrning på nationell nivå kräver att man lyssnar på kommunerna. Därför är kommunernas utlåtanden och remissvar på föreslagna lagändringar till regering och riksdag viktiga och läsvärda.

Pressade tidtabeller drabbar semesterstängda kommuner

För att svara på en utlåtandebegäran krävs det tillräckligt med tid. Svaret bereds av kommunernas tjänstepersoner och ges ofta av kommunstyrelserna — en process som tar och som ska få ta tid.

I Finland är juni, juli, augusti semestermånader och under juli håller de flesta kommunala förtroendeorgan paus och de anställda tar ut sin ledighet. Under semestertiden ska därför inga lagförslag eller utlåtandebegäranden med korta remisstider ges till kommunerna.
Denna sommar kom det förfrågningar och utlåtandebegäranden från bland annat från Jord- och skogsbruksministeriet, Undervisnings- och kulturministeriet, Arbets- och näringsministeriet, Miljöministeriet och Finansministeriet.

Det är inte tillitsbaserat och demokratiskt rätt att mitt under semesterperioden begära  utlåtanden i frågor som är viktiga för medborgarna och kommunerna.

Visst, det är bråttom, men kommunerna måste ha en längre respit!

Beredning och analys tar tid

Finlands framgång skapas lokalt och kommunerna och städerna är de som skapar förutsättningarna för medborgarna. Det måste finnas ett nationell tillitsbaserat synsätt om att kommunerna och regionerna kan lösa utmaningarna lokalt. Det innebär att de ska ha tid att analysera och svara på de utlåtanden som ministerierna begär.

Sommarmånaderna är fel tid.

Vi behöver en långsiktig statlig kommunalpolitik som omspänner flera regeringsperioder. Vi behöver också en lagstiftning som stödjer kommunernas verksamhetsförutsättningar och handlingsfrihet. Att be kommunerna om utlåtanden och remissvar får inte vara ett måste ett nödvändigt ont som rutinmässigt skickas bara för att ”man måste”.

Det ska finnas tillräckligt med tid för beredning och analys! Dels måste de kommunala förtroendeorganen få tid att formulera en åsikt, dels måste den som begär ett utlåtande ha tid att beakta de inkomna svaren i den fortsatta beredningen.

Vi vet det alla: Juli är definitivt inte den rätta tiden!