Finlands Kommunförbunds delegation har godkänt en sänkning av medlemsavgiften med 30 procent  för de kommande åren.

Beslutet är en direkt följd av att kommunernas anslag minskar när social- och hälsovården och räddningsverksamheten överförs från kommunerna till välfärdsområdena. Kommunerna har också krävt att vi effektiviserar verksamheten i Kommunförbundet.

Samtidigt gav delegationen styrelsen fullmakt att bilda ett aktiebolag tillsammans med välfärdsområdena, om och när det finns förutsättningarna för ett gemensamt servicebolag.

Ingenting sker av sig självt. Kärnan i Newtons första lag är att det alltid behövs en kraft för att sätta ett föremål i rörelse, eller att få det att röra sig i en annan riktning. Förändringar sker inte av sig själva.

På det kommunala fältet är Kommunförbundet den gemensamma kraften som ser till att den riktning som stakas ut av regering och riksdag är den rätta.  Förbundets intressebevakning sker på många nivåer och på många olika sätt, oftast i det tysta vardagsarbetet i möten och diskussioner, men också via offentliga utlåtanden.

”Förändringar sker inte av sig själva.”

Förtroendet för Kommunförbundet är stort. Statsmakten vill ha en öppen dialog, man lyssnar och beaktar förbundets åsikter.

Kommunförbundets förtroende bottnar i en gedigen sakkunskap i förvaltningen av den offentliga sektorn. Vår sakkunskap finns inom ett brett spektrum av sektorer och utnyttjas också av våra ägare, kommunerna.

Tjänstepersoner och förtroendevalda i kommunen frågar Kommunförbundet när de behöver råd och rön eller lagtolkningar. Ibland finns hjälpen i något av de nätverk som förbundet upprätthåller. Ibland hittar man lösningen i någon av de handböcker och rapporter som förbundet ger ut. Ibland ger någon av förbundets sakkunniga svaret direkt till den som frågar.

Kommunförbundets betydelse och insats för den enskilda kommunen är avsevärt mycket större än antalet utlåtanden eller antalet serviceförfrågningar som vi besvarar. Via det gemensamma förbundet får kommunerna sina röster hörda på ett sätt som ingen enskild stad eller kommun var och en för sig kan få.

”Det  behövs en kraft för att sätta i gång en rörelse.”

Stora reformer är aktuella i Finland och Kommunförbundets roll är viktigare än någonsin.
Kommunernas roll förändras när välfärdsområdena inleder sin verksamhet i nästa år. Invånarna som betjänas är de samma men organisationerna är juridiskt olika.

När Kommunförbundet ställer sin sakkunskap till förfogande även för de 22 nya välfärdsområdena kan organisationerna tillsammans se till att 1+1 blir 3. Kommunförbundet är en garanti för ett tryggt, jämlikt, hållbart och fungerande samhälle även i framtiden.

I de förändringsprocesser vi har framför oss är förtroendet för Kommunförbundets sakkunskap av största vikt. Vi är  en  inflytelserik partner som skapar en hållbar grund för invånarnas allmänna välfärd och välmående.

Och som Newton konstaterade: Det  behövs en kraft för att sätta i gång en rörelse. Den kraften och förmågan finns på Kommunförbundet.