Alla vill vi våra barn väl. Hur skall vi veta att det vi professionella jobbar med är det bästa för barnen? Psykisk hälsa Finland rf (MIELI) och Självständighetsjubileets barnstiftelser (Itla) har tillsammans startat projektet Tidig insats (Kasvun tuki) redan år 2015.

Projektet strävar till att alla familjer i Finland skall, om de så behöver, ha tillgång till metoder som enligt forskning ger resultat. Projektets syfte är att sprida och skapa förståelse för betydelsen av evidensbaserade arbetsmetoder. En central del av projektet är den digitala kunskapsbasen www.tidiginsats.fi . I kunskapsbasen har man samlat arbetsmetoder som har effekt och som främjar barns och ungas psykiska och sociala välbefinnande.

Inom tidigare projekt (bl.a. LAPE Program för utveckling av barn- och familjetjänster 2016–2018) har man utbildat personal på finska. En av de mest spridda metoderna är Föra barnen på tal (Lapset puheeksi). De tidigare projekten har lett till att metoden är vida utspridd i Finland, på finska. Vi har runt om i landet flera hundra personer som kan utbilda i metoden, på finska. På svenska är antalet kring tio. En finskspråkig utbildning och finskspråkigt stöd kombinerat med svenskspråkigt material fungerar såedes  inte som ett sätt att få metoden att leva på svenska.

Detta innebär att svenskspråkiga barn och familjer, inte har haft tillgång till samma verksamma metoder som finskspråkiga familjer. Detta skall projektet Tidig insats i Svenskfinland råda bot på.

Tyngdpunkten i projektet ligger på de tidiga metoderna Föra barnen på tal och Alla barn i centrum, men projektet täcker även metoden De otroliga åren samt ungdomsinsatsen Multidimensionell familjeterapi MDFT. Projektet ordnar utbildning, stöjder metodkunniga, informerar om metoderna och skapar svenskspråkigt material. Dessutom ges stöd till kommuner och andra organisationer. Projektet finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renslunds minne.

Höstens utbildningar i metoden Föra barnen på tal och ABC gruppledarutbildning har väckt stort intresse. Arbetet med De Otroliga Åren görs i samarbete med Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus på Turun yliopisto. I planerna finns stödinsatser för de som gått utbildning och arbetar på svenska samt en uppdatering av det svenskspråkigt materialet. När det gäller MDFT är tanken att skapa informationsmaterial åt föräldrar på svenska.

Utbildningarna ordnas i höst i Helsingfors, men tanken är att nästa år ordna utbildningar även regionalt.

Föra barnen på tal

Föra barnen på tal -metoden syftar till att stödja barnets utveckling och välmående, universellt och i situationer då det finns svårigheter i barnets vardag eller livssituation. Målet är att identifiera faktorer som är centrala för barnets välbefinnande, och att utreda hur dessa kan stödjas. Metoden går ut på att en samtalsledare diskuterar med föräldern om barnets vardag både hemma, inom dagvård/skola och på fritiden. Tillsammans strävar man efter att identifiera vardagens styrkor alltså och sårbarheter  En handlingsplansom stärker styrkorna och försöker lösa den sårbarhet som identifierats görs upp. Ifall vardagen behöver stödjas upp av andra aktörer bjuder man in till ett rådslag för att gemensamt hitta sätt att få vardagen att fungera.

Föra barnen på tal -arbetet kan fungera som en servicemodell. Detta innebär att alla verksamheter – bl.a. social- och hälsovården, småbarnspedagogiken och skola, föreningar – tar metoden och förhållningssättet till ett sätt att stöjda barns fungerande vardag. Föra barnen på tal -metoden används som en gemensam strategi för att uppnå målet. En ledningsgrupp bestående av de olika verksamheternas chefer koordinerar arbetet i samarbete.
Mera information om Föra barnen på tal. 

Alla barn i centrum – ABC

ABC är en föräldragrupp med fyra träffar. Den riktar sig till alla föräldrar som har barn i åldern 3–12 år. Tanken med ABC är att stärka relationen mellan föräldrar och barn samt stödja barnets positiva utveckling.

ABC är utvecklat av Karolinska Institutet och Stockholms stad. Materialet är baserat på forskning om föräldraskap. I ABC gruppen får föräldrarna ta del av vad forskningen säger och ta del av andra föräldrars erfarenheter. I gruppen får man konkreta verktyg som man använda sig av i vardagen. Varje förälder väljer själv vad som passar deras familj och vad allt det tar till sig av materialet.
Mera information om ABC

Multidimensionell familjeterapi (MDFT)

MDFT (på engelska. Multidimensional family therapy) är en i USA utvecklad evidensbaserad, familjecentrerad arbetsmetod för vård av unga med drog- och beteendeproblem. I MDFT arbetar man med hela familjen och de enskilda individerna. Dessutom inkluderas utomstående, så som barnskydd, ungdomspsykiatri och skola i arbetet.
I MDFT förenas olika terapeutiska inriktningar och vårdtekniker, men tyngdpunkten i är att man fokuserar på hela familjens handlingar och på det sättet påverkar den ungas situation.
Mera information om MDFT

De otroliga åren

De otroliga åren är en metodfamilj, vars målsättning är att minska på barnens beteendeproblematik och öka deras sociala, emotionella förmågor samt öka deras självregleringsförmåga, förebygga beteendestörningar, öka de vuxnas positiva uppfostringsmetoder och stärka relationen mellan vuxna och barn. De otroliga åren har stark evidens som baserar sig på över 30 års erfarenheter och forskning. I Finland jobbar man främst med De otrologa åren föräldragrupperna och programmet som är utvecklat för pedagoger (Teacher Classroom Management Program).
Mera information om De otroliga åren (på finska) 

Mera information om projektet får av Mia Montonen per e-post: mia.montonen@mieli.fi