Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5) bildades som en del av KSSR-processen och består av kommunerna Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad. Samkommunen verkar enligt beställar- och utförarkonceptet där produktionen är förlagd till de enskilda kommunerna och beställarens roll finns i samkommunen.

På detta sätt har kommunerna kunnat bevara den direkta kontrollen över såväl produktion som ekonomi och samkommunens uppgift blev att definiera den servicenivå som man måste uppnå.

Utöver denna uppgift fick samkommunen även ansvaret för att tillhandahålla regionala tjänster som krävde ett större befolkningsunderlag än vad de enskilda kommunerna hade skilt för sig. Exempel på regionala tjänster är den psykosociala verksamheten, rusmedelsvården samt specialtjänster inom det geriatriska arbetet.

På detta sätt har man inom K5 kunnat träna på ett gränsöverskridande arbetssätt mellan den kommunala social- och primärhälsovården, den samkommunala och regionala servicestrukturen samt sjukvårdsdistriktets specialsjukvård.

Utgående från den erfarenheten kan man med fog fastställa att samtliga nivåer försvarar sin plats väl. Ytterligare har det med all tydlighet visat sig att den fulla potentialen i den service som erbjuds klienterna uppnås enbart via en ärlig och fördomsfri dialog mellan de olika servicenivåernas representanter.

Under de senaste decennierna har vi tagit steget fullt ut mot ett informationssamhälle.

Vilka slutsatser kan man då dra gällande framtida servicestrukturer utgående från K5:s och andras erfarenheter?

Under de senaste decennierna har vi tagit steget fullt ut mot ett informationssamhälle. Informationsflödet har digitaliserats och IT-arkitekturen har blivit billigare, mer lättillgänglig och framför allt mer driftssäker. Vi har vant oss vid en uppkoppling som fungerar 24/7 och vi har tagit till oss möjligheten att kommunicera utan begränsningar av vare sig tid eller rum.

Vi har också vant oss vid att sköta våra ärenden vid en tidpunkt som passar oss och våra vanor. Som en följd av detta måste vård- och omsorgssektorn också anpassa sig till de nya förväntningar som våra klienter har. Vi måste vara fysiskt tillgängliga och vi måste ge professionell rådgivning under dygnets alla timmar.

Vi är kanske rädda att förlora kontrollen över den patientnära omsorgen men det är en rädsla som måste övervinnas.

För att kunna upprätthålla en kvalitativ vårdbedömning med tillhörande läkarkonsultation måste servicen ges inom ramen för en integrerad, gemensam organisation. Den mest elementära delen och den högst specialiserade vården kräver en gemensam grund för att vara kvalitativ.

Sedan är det en liten sak att ytterligare integrera omsorgsarbetet och primärvården under tjänstetid för att ha serviceutbudet komplett. Vi är kanske rädda att förlora kontrollen över den patientnära omsorgen men det är en rädsla som måste övervinnas.

Omsorgen kommer alltid att förbli lokal. Den utövas av professionella, empatiska vårdare som skapar kvalitet via kontinuiteten i sitt arbete. För att bo hemma behöver du vara trygg och trygghet skapas av att hjälpen kommer dag efter dag, året runt, och det är samma bekanta människor som besöker ditt hem.