Hospitering er en god måte å tilegne seg fersk kompetanse, styrke kunnskaper på eget fagområde, etablere nettverk og dele erfaringer med andre. Denne vinteren har jeg fått muligheten til å følge flere politikkområder innen samfunnsplanlegging i Finland.

De nordiske foreningene for kommunesektoren inngikk i 2013 en avtale om «nordisk tjenestemannsutveksling», denne avtalen legger til rette for hospitering for ansatte i de nordiske kommuneorganisasjonene, og jeg var den første hospitanten som var på plass i Finlands kommuneforbund (Kuntaliitto).

Oppholdet har vært inspirerende, utfordrende, lærerikt og ikke minst spennende.  Det har gitt muligheter til å bygge nettverk med andre fagpersoner innen samme fagfelt, samt tilegne meg kunnskap og kompetanse om hvordan et annet nordisk land håndterer utfordringer knyttet til sirkulær økonomi og utvikling av smarte byer og distrikter på strategisk plan. Jeg hatt nyttige møter med både Helsingfors, Esbo og Tammerfors kommuner, samt sentrale miljømyndigheter og eksperter i Kommunenes hus.

Daglig reiser ca. 200 000 passasjerer fra Helsingfors sentralstasjon. Mine togreiser gikk bl.a til Tammerfors og Esbo.
Daglig reiser ca. 200 000 passasjerer fra Helsingfors sentralstasjon. Mine togreiser gikk bl.a til Tammerfors og Esbo.

Den nydelige vindeltrappen hos Stockmann, er et godt eksempel på læringskurven under hospiteringsoppholdet.
Den nydelige vindeltrappen hos Stockmann, er illustrerende for læringstrappen jeg selv opplevde under hospiteringsoppholdet.

Som min kollega Marianne Pekola-Sjöblom, som høsten 2016 hospiterte hos KS i Oslo, skrev i  Kommunal Rapport, har Norge og Finland mye å lære av denne typen erfaringsutveksling. Finland står ovenfor en strukturreform med innføring av et selvstyrt regionalt nivå, samtidig som det pågår en kommune- og regionreform i Norge. Kommunene i Norden og utviklingen av dem likner hverandre, men mye er også ulikt. Inntrykket mitt er at Finland leder an i utviklingen av den sirkulære økonomien, og har også fått til en raskere innfasing av smarte byer på grunn av stor tilgang på teknologikompetanse fra IKT- og telekommunikasjonsbransjen.

Gjennom oppholdet har jeg fått etablert kontakt med eksperter og fagpersoner som jeg ikke ellers ville ha møtt, og har også fått muligheten å sette meg inn i tilgjengelige erfaringer og forskningsrapporter. Jeg har bl.a fått innsikt i det finske utdanningssystemet, hvordan metaorganisasjoner fungerer og hvordan atferdsøkonomien påvirker offentlig forvaltning.

Under All digital week som ble arrangert for første gang i år, ble det tydeligere hvordan ny teknologi og den digitale transformasjonen vil påvirke tjenestetilbudet framover. Digital disrupsjon, eller hvordan ny teknologi stadig hurtigere fortrenger eksisterende, er noe ansatte i offentlig sektor i større grad må ta inn over seg. Digitaliseringen endrer mønsteret i samfunnet, men også språket. Dette illustreres også i Bildningsalliansens seminartittel «framtiden är redan här – är du redo?» Det har alltid vært slik at noe som ikke lenger oppfattes som relevant fortrenges, men takten går raskere. Gammelt forsvinner og gir rom for det nye. Det var dette Joseph Schumpeter allerede for 70 år siden definerte som kreativ destruksjon – radikale innovasjoner bryter ned eksisterende strukturer.

Det har vært interessant å få lære hvordan Sitra arbeider med megatrender, framtidsscenarier og om hvordan Esbo, Tammerfors og Helsingfors kommuner planlegger for framtiden, i tett samarbeid med FoU-miljø, næringsliv, studenter, innbyggere og utbyggere.

Denne vinteren og våren har jeg også fulgt med på den politiske debatten rundt den (kanskje) kommende helse- og regionreformen, hvor 18 nye regioner skal få ansvar for sykehus fra begynnelsen av år 2020. 215 000 ansatte fra 310 kommuner skal flyttes over til de nye landskapene, men det ligger flere skjær i sjøen i tiden framover til riksdagen i sommer skal behandle regjeringens proposisjon.

På min daglige arbeidsplass på KS sitt europakontor i Brussel, har vi også en hospiteringsordning hvor ansatte i norske kommuner og KS kan ta del i kontorets daglige drift, og samtidig tilegne seg EU-kompetanse innen eget fagfelt og nettverk. – En ordning flere av de nordiske organisasjonene nå også har innført. Erfaringer herfra har lært meg at ny kunnskap gjennom hospitering går begge veier; kompetansen øker både hos den som besøker og de som besøkes. Dette sammenfaller med de kloke ordene fra George Bernard Shaw, nobelprisvinner i litteratur og medgrunnlegger av London School of Economics:

Hvis du har et eple og jeg har et eple og vi bytter, har vi begge fortsatt ett eple. Men hvis du har en idé og jeg har en idé og vi bytter, vil vi begge ha to ideer.

Takk for et fint og lærerikt hospiteringsopphold i Finland, og til vertskapet for god planlegging og tilrettelegging!

Har du lyst å hospitere selv?
Nordisk utvekslingstjeneste gjør det mulig for ansatte i den offentlige forvaltningen med støtte fra Nordisk ministerråd å bli kjent med forholdene i de nordiske nabolandene ved å arbeide i en annen nordisk forvaltning i et kortere eller lengre tidsrom. Mer informasjon finnes hos Nordisk Ministerråd.

KS har i omlag ti år også hatt en ordning hvor ansatte i kommuner og stat kan hospitere i Russland.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *