EU:s allmänna dataskyddsförordning - var ligger landet?

Dataskyddsförordningen träder i kraft om fyra månader, 25.5.2018. I en fullkomlig värld skulle den lagstiftning som behövs som stöd för förordningen vara klar sedan länge och kompetenta myndigheter skulle ha gett ut anvisningar om hur de nya reglerna skall tolkas. Så är inte fallet, och det står nu klart att inte ens lagstiftningen till alla delar kommer att vara klar i maj.

Dataskyddslag och speciallagstiftning

EU:s allmänna dataskyddsförordning tillämpas från och med 25.5.2018 direkt i nationell rätt. Förordningen innehåller regler om behandlingen av personuppgifter i hela samhället. Till stöd för förordningen kommer en nationell dataskyddslag att stadgas, i vilken vissa av förordningens regler preciseras. I dataskyddslagen tas bland annat ställning till behandlingen av särskilda personuppgifter, till hur den kommande tillsynsmyndigheten skall organiseras och till tillämpningen av förordningens förvaltningsrättsliga sanktioner på den offentliga sektorn. I dataskyddslagen stadgas också om att den nuvarande personuppgiftslagen upphävs.

Ett utgångsförslag till dataskyddslag publicerades redan i slutet av sommaren 2017 av den arbetsgrupp (TATTI) som arbetat med lagen, och detta utgångsförslag har nu arbetats vidare med grund i de utlåtanden som lämnades in under hösten. Enligt uppgifter från Justitieministeriet kommer regeringspropositionen med förslag till dataskyddslag att lämnas för behandling av riksdagen under vecka 9, dvs. i slutet av februari. Strävan är, naturligtvis, att lagstiftningen skall vara på plats när förordningen träder i kraft.

Efter att dataskyddslagen har behandlats av riksdagen  inleds arbetet med att ändra på speciallagstiftningen. Finland har nästa 1000 sektorlagar som innehåller stadganden om behandlingen av personuppgifter och som måste ändras för att stå i samklang med förordningen. Innan dataskyddslagen har behandlats och det är klart vilken allmän lagstiftning vi har att arbeta med är det svårt att ta ställning till speciallagstiftningen. Utgångspunkten i riksdagen är att speciallagstiftningen behandlas först efter att dataskyddslagen  blivit klar.

Därmed börjar det nu redan bli klart att all speciallagstiftning inte kommer att vara i skick i maj 2018 utan att gammal lagstiftning måste tolkas i ljuset av förordningen. Kommunförbundet och Dataskyddsombudsmannen har avtalat om samarbete för att utarbeta vägledning för detta tillfälle.

Anvisningar om tillämpning

Dataskyddsombudsmannen som kommande tillsynsmyndighet har i Finland mandat att tolka förordningen. De nationella tolkningarna och anvisningarna grundar sig på utlåtanden från arbetsgruppen WP 29 som på EU-nivå styr tolkningen av förordningen. Arbetsgruppen kommer efter maj 2018 att utgöra EU:s dataskyddsråd. Dataskyddsombudsmannen informerar om tolkningar och anvisningar på sin hemsida.

Kommunförbundet har år 2017 gett ut ett cirkulär som beskriver förordningen innehåll. Ytterligare anvisningar och information finns på Kommunförbundets hemsida, som naturligtvis uppdateras i takt med att tolkningen av förordningen klarnar. Rätt adress för uppdateringar om dataskyddet från Kommunförbundets sida är:  https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/juridik/offentlighet-och-dataskydd/dataskydd.

Kommunförbundet grundar dessutom med start våren 2018 ett nätverk för de dataskyddsombud som är anställda hos kommuner och samkommuner. Avsikten med nätverket är att möjliggöra interaktion och meningsutbyte mellan representanter för den nya yrkesgruppen. Kontaktperson för nätverket är ledande jurist Ida Sulin.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *