Arbetsgruppen för genomförande av EU:s allmänna dataskyddsförordning, som tillsatts av Justitieministeriet, publicerade sitt betänkande på sommaren och remisstiden går ut i september. Kommunförbundet bereder sitt eget utlåtande och förhoppningsvis ger också så många kommuner som möjligt ett utlåtande om betänkandet.

Bakgrunden till betänkandet är EU:s dataskyddsförordning som börjar tillämpas på nationell nivå i maj 2018. Förordningen tillämpas direkt, men den kräver ändå i någon mån stöd av den nationella lagstiftningen.

Vår gällande personuppgiftslag upphävs och istället för den, parallellt med förordningen, föreslås det i betänkandet att en ny dataskyddslag ska stiftas.

I den föreslagna dataskyddslagen finns det bestämmelser om bland annat den nya  tillsynsmyndigheten (Dataskyddsbyrån) och dess verksamhet, om behandling av personbeteckningar och åldersgränsen för barn. Vidare föreslås det omfattande nationella undantag till dataskyddsförordningens grundläggande krav om behandling av personuppgifter när uppgifterna behandlas för bland annat journalistiska, akademiska, konstnärliga, forskningsmässiga eller historiska ändamål.

Den föreslagna dataskyddslagen kommer endast att innehålla bestämmelser om detaljer som man på nationell nivå kunnat eller behövt reglera utöver bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Den ”nya personuppgiftslagen” som är på kommande blir en kombination av dataskyddsförordningen och den föreslagna dataskyddslagen.

Värt att beakta halvfärdiga frågor

Arbetsgruppen kunde inte uppnå enighet i alla frågor, vilket framgår av betänkandet. Gruppen var enig om till exempel att offentlighetslagen skulle ändras, men de konkreta ändringsförslagen kunde man inte enas om.

En annan fråga som betänkandet inte tar slutlig ställning till är tillsynsmyndighetens möjlighet att ge offentliga samfund administrativa böter. Också arkiveringsbehoven fick i det här skedet vänta på bland annat remissbehandlingen.

Jag hoppas därför att kommunerna och samkommunerna i sina utlåtanden ska fästa vikt vid ovan nämnda öppna frågor. Det är dessutom viktigt att alla som ger utlåtanden analyserar hur förordningen och den föreslagna lagstiftningen kommer att fungera inom den egna sektorn för att eventuella problem och ändringsbehov ska hinna beaktas i tid.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *