Lagändringar ska göra det enklare att lägga om undervisningen, om situationen så kräver.

Daghemmen, skolorna, yrkesskolorna och gymnasierna har fått uppdaterade anvisningar av Undervisnings- och kulturministeriet och av Institutet för hälsa och välfärd THL inför skolstarten nästa vecka.

Anvisningarna ska minska risken för att coronaviruset sprids och smittar och fungerar som stöd när man på lokal nivå söker de bästa sätten att ordna utbildning och småbarnspedagogik på ett tryggt och smidigt sätt, skriver ministeriet i ett pressmeddelande.

Ministeriet konstaterar att även om virusläget har varit bra under sommaren är det viktigt att man inom småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna förbereder sig på att epidemiläget kan förändras.

För att undvika risker får inga dagisbarn, elever eller personal som har symtom på luftvägsinfektion komma till daghem, skola eller arbetsplats förrän en eventuell coronavirussmitta har uteslutits genom test.

Liksom tidigare gäller anvisningarna också god hand- och hosthygien samt effektiviserad städning. 

Säkerhetsavstånd, inga lärarmöten

När småbarnspedagogiken och utbildningen inleds uppmanar ministeriet och THL att lokalerna ordnas så att det finns mer utrymme än vanligt. Det gäller att undvika eller minska onödig fysisk närkontakt.

På daghemmen bör grupper inte blandas ihop och personal bör jobba med samma barngrupp. Den här anvisningen gäller också lågstadierna, där undervisningsgrupperna bör hållas åtskilda under skoldagen.

I högstadierna och i de valfria ämnena kan undervisningsgruppen bytas om undervisningen inte kan ordnas på annat sätt, skriver ministeriet.

I gymnasiernas, yrkesutbildningens, högskolornas och det fria bildningsarbetets närundervisning är det skäl att iaktta säkerhetsavstånd på 1–2 meter. Om undervisning ordnas för en stor grupp deltagare rekommenderas det att man använder distansförbindelser. 

Ministeriets uppmanar också att exempelvis lärarmöten ordnas på distans och att stora gemensamma tillställningar inte ordnas. Måltiderna genomförs med den egna klassen eller gruppen.

Skulle coronavirussmitta upptäckas ska eventuella exponerade spåras och sättas i karantän i 14 dygn, skriver ministeriet. Den som har blivit smittad med coronavirus ska vara borta i minst 14 dygn från det att symtomen började och vara symtomfri i minst två dygn.

Lagändringar ska underlätta

Utöver att småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och grundskolan beviljats statsunderstöd för att jämna ut verkningarna av epidemin, kan gymnasier och yrkesskolor också ansöka om stöd.

Därtill ska tillfälliga lagändringar göra det möjligt att ordna undervisningen på ett tryggt sätt.  

Om närundervisningen i grundskolan inte kan ordnas på ett tryggt sätt så kan man temporärt övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, till exempel växla mellan närundervisning och distansundervisning så att grupperna deltar i distansundervisning varannan vecka.

Arrangemangen gäller inte elever i årskurs 1–3, elever med ett beslut om särskilt stöd, elever som omfattas av förlängd läroplikt och inte heller elever i förberedande undervisning. Oavsett hur utbildningen ordnas har eleverna rätt till skolmåltider, stöd för inlärning och skolgång, studiehandledning samt studiesociala förmåner.

Också lagen om yrkesutbildning har ändrats temporärt i fråga om yrkesprov, så att yrkesprovet kan genomföras också utanför en genuin arbetssituation eller arbetsprocess, skriver ministeriet.

Vid högskolor kan en studerande anmäla sig som frånvarande under det första läsåret om den studerande är förhindrad att inleda sina studier på grund av ett myndighetspåbud som hänför sig till epidemin eller av något annat vägande epidemirelaterat skäl, skriver ministeriet.

Om studierna fördröjs på grund av undervisningsarrangemang som högskolorna vidtagit på grund av epidemin, beaktas detta när beslut fattas om att förlänga studierätten.