Kommunförbundet skeptiskt till regionala språkförsök – borde behandlas i grundlagsutskottet

6.6.2017

Kommunförbundet anser att de regionala språkförsöken är problematiska på flera punkter. Det kan ha betydande följde för eleverna och samhället på sikt, det blir dyrt och informationen och ansvarsfördelningen är otydlig. Kommunförbundet hoppas lagförslaget behandlas i grundlagsutskottet.

I sitt utlåtande om lagförslaget till de regionala försöken med frivillig undervisning i det andra inhemska språket, fäster Kommunförbundet uppmärksamhet vid att regeringen för tillfället har flera projekt och försök som sinsemellan är motstridiga.

Samtidigt med de regionala språkförsöken med frivillig svenska eller finska kör regeringen också fram  ett mer omfattande försök i vilket man inleder studier i främmande språk i första klass eller redan inom småbarnspedagogiken. I maj meddelade utbildnings- och kulturministeriet att var fjärde kommun kommer att delta försöket med tidigare undervisning i främmande språk.

Eftersom försöket med frivillig språkundervisning är avgränsat både regionalt och till en viss åldersgrupp anser regeringen att försöket inte kommer att påverka de språkliga rättigheterna och den allmänna kunskapsnivån i det andra inhemska språket.

På Kommunförbundet är man av annan åsikt och påpekar att följderna kan vara betydande för den enskilda eleven. Kommunförbundet anser att det är  mycket viktigt med uppföljande undersökningar som noggrant analyserar  vilka följder försöket har både i samhället i stort och för den enskilda individen.

På Kommunförbundet tycker man det är oroande att man på det här sättet äventyrar det andra inhemska språkets ställning. I Nationalspråksstrategin betonar man individens rätt att studera det andra inhemska språket.

De regionala språkförsöken är frivilliga både för utbildningsanordnarna och för eleverna. Det betyder med stor sannolikhet att de skolor som deltar i försöket också i fortsättningen måste erbjuda eleverna möjligheten att studera det andra inhemska språket ifall det finns elever som inte vill vara med i försöket. I propositionen står det också att eleverna vid behov kan byta skola för att delta i försöken. Enligt Kommunförbundet kan det här leda till ökade kostnader för utbildningsanordnarna och de här kostnaderna måste ersättas till fullt belopp.

Kommunförbundet tycker inte heller att ansvaret för att informera eleverna och deras föräldrar om vad försöket innebär också på lång sikt kan läggas på utbildningsanordnarna. Tvärtom förutsätter Kommunförbundet att statsmakten sätter ihop ett informationspaket som skolorna kan använda där det framgår vilka effekter språkförsöket har för den enskilda eleven med tanke på framtida studie- och arbetsmöjligheter. På det här sättet får både elever och föräldrar samma information och kan ta ställning till om de vill delta i försöket.

Kommunförbundet tycker det skulle vara motiverat att lagförslaget om regionala språkförsök behandlades i grundlagsutskottet.

Mer om lagberedningen och utlåtandena hittar du här (på finska)

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här