Epideminläget försämras i synnerhet i Helsingfors och Nyland. På riksnivå har belastningen på sjukhusvården och behovet av intensivvård ökat under de senaste två veckorna. Kapaciteten inom intensivvården har ändå inte varit hotad på riksnivå, heter det i ett färskt pressmeddelande från Social- och hälsovårdsministeriet.

Under tiden 15–21.2.2021, konstaterades sammanlagt över 3 400 nya coronavirusfall i Finland, vilket är betydligt mer än under den förra veckan. Incidensen var 62 per 100 000 invånare i hela landet, jämfört med 46 per 100 000 invånare under den föregående veckan.

Mest infektioner konstaterades bland den arbetsföra befolkningen, speciellt hos unga vuxna. Nästan 80 procent av de konstaterade smittfallen gällde personer under 50 år och ca 45 procent personer under 30 år. Andelen personer över 60 år bland de konstaterade fallen var cirka 9 procent, medan andelen personer över 70 år var cirka 3 procent. 

Vecka 7 försattes över 11 000 personer i karantän, vilket är 2 700 fler än förra veckan.

Uppgifterna framgår av den nyaste uppföljningsrapporten från Institutet för hälsa och välfärd.

Läget sämst Helsingfors och Nyland

I synnerhet inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har epidemiläget försämrats under de senaste veckorna. Incidensen av sjukdomsfall har ökat också inom nio andra områden under de två senaste veckorna. Incidensen minskade eller hölls på samma nivå i åtta av 11 sjukvårdsdistrikt.

Nya fall har konstaterats både i och utanför kända smittkedjor.

Inom flera sjukvårdsdistrikt har rapporterats massexponeringar som lett till smittkedjor. Incidensen av coronavirusfall har ökat mångdubbelt i t.ex. Satakunta, Södra Savolax och Södra Karelens sjukvårdsdistrikt samt på Åland under vecka 7 jämfört med förra veckan.

En del av de nya smittkedjorna skulle eventuellt ha kunnat förhindras genom att följa rekommendationerna och begränsningarna. Att man väntat med att testa sig har i vissa fall lett till omfattande smittkedjor.

Under sportlovsveckorna kan turismen öka sannolikheten för att sjukdomen sprids också till områden där läget har varit bättre.

På riksnivå har belastningen på sjukhusvården ökat under den senaste veckan.  Även behovet av intensivvård har ökat under de senaste två veckorna, men kapaciteten inom intensivvården har inte varit hotad på riksnivå. 

Läget den 24 februari

  • 193 personer i sjukhusvård på riksnivå mot 132 för en vecka sedan
  • Av patienterna finns 86 på olika avdelningar inom hälso- och sjukvården, 72 på avdelningar inom primärvården och 35 på intensivavdelningar. 
  • Antalet dödsfall som har samband med coronaviruset minskar långsamt.
  • Vecka 7 rapporterades 14 dödsfall, då antalen under veckorna 5-6 var 21 och 17. 
  • Källa: Social- och hälsovårdsministeriet, THL

Mera information om läget i regionerna.