I augusti 2018 gjordes den allra första anonyma rekryteringen i Vasa stads regi. Under fjolåret rekryterade staden 20 anställda på samma sätt. Efter ett lyckat pilotprojekt fortsätter staden använda metoden.

Anonym rekrytering är en modern personalrekryteringsmetod som successivt vinner mera terräng. 

För tre år sedan fick metoden fotfäste som ett pilotprojekt i Vasa efter att kommunalpolitikern Laura Ala-Kokko (Gröna) hade lämnat in en motion till stadsfullmäktige.

Själv är jag den första person som har anställts på Vasa stad på det här viset. Jag fick reda på att det handlade om anonym rekrytering först efter att jag hade tillträtt tjänsten i augusti 2018, säger Anne Lindell, rekryteringsansvarig på Vasa stad.

Anonym rekrytering innebär att personuppgifter såsom namn, kön, ålder, adress och språklig bakgrund blir tillgängliga först i ett senare skede under rekryteringsprocessen.

Inledningsvis tar arbetsgivaren enbart del av individuella meritlistor och arbetserfarenheter. Man fokuserar på sökandens kunnande och kompetens utan att veta vilka personer det handlar om. Senare kallas de bästa kandidaterna till arbetsintervjuer, säger Lindell.

Anne Lindell innehar rollen som rekryteringsansvarig på Vasa stad. Hon är själv den första anonymt rekryterade tjänsteinnehavaren i sin hemstad.

Med denna metod eftersträvas en mera rättvis bedömning av arbetssökandens kvalifikationer och förutsättningar.

Erfarenheterna har visat att det är viktigt att arbetsgivaren är noggrann med att utforma platsannonser som är tillräckligt detaljerade och beskrivande vad gäller önskade egenskaper och kompetenskrav.

Den här typen av rekrytering har en klar symbolisk betydelse. I stadens aktuella strategi är befrämjande av jämställdhet och förebyggande av olika typer av diskriminering – till exempel på grund av etnisk tillhörighet eller ålder – några av målsättningarna.

Anonym rekrytering är dock ingen genväg till lycka. Ambitionen är snarare att kunna påverka attityder på lång sikt, tillägger Lindell.

Såväl förmän som sökande uppskattar metoden 

Mellan hösten 2018 och början av 2021 har Vasa stad rekryterat närmare 50 anställda genom metoden. 

Inledningsvis handlade det om en ettårig testperiod. Nu är avsikten att fortsätta på den inslagna linjen. Feedbacken från såväl förmän som sökande har varit uteslutande positiv. 

Anne Lindell säger att anonym rekrytering är en lämplig metod i synnerhet när antalet sökande till en tjänst är högt, exempelvis olika vårdtjänster, och rekryteringsprocessen samtidigt är av ett mera utmanande slag. 

Däremot är alternativet inte lika vanligt om det bara finns en handfull sökande, till exempel till en tjänst som skolpsykolog. I dessa fall brukar alla aspiranter kallas till intervju.

Den anonyma rekryteringen bromsades upp något häromåret på grund av Vasa stads samarbetsförhandlingar. Då var det aktuellt med interna omplaceringar. I början av 2019 var uppsägningar aktuella på yrkesutbildningen Vamia, säger Lindell.

Har anonym rekrytering exempelvis bidragit till att sökande med invandrarbakgrund nått längre under rekryteringsprocesser?

Vi har ännu inte samlat in tillräckligt med data för att kunna dra några säkra slutsatser. Vi kan till exempel inte besvara frågan om anonym rekrytering har lett till att fler sökande med invandrarbakgrund har kallats till intervjuer.

Vi har sänt ut en enkät till sökande. De kan redogöra för sina erfarenheter av rekryteringen och även meddela eventuella upplevelser av diskriminering, tillägger Lindell.

Brandmästare Terence Sam rekryterades anonymt

I december 2020 valdes Terence Sam till brandmästare på Österbottens räddningsverk via anonym rekrytering. Sedan sommaren 2019 hade Sam varit tillfälligt anställd på räddningsverket.

Det var första gången som en tjänst vid Österbottens räddningsverk tillsattes genom anonym rekrytering. Tjänsten söktes av fyra personer varav tre kallades till intervju. Jag, en arbetskollega och en person utifrån blev intervjuade. Den fjärde personen drog tillbaka sin ansökan, berättar Terence Sam.

Terence Sam, uppvuxen i Ilmola (Ilmajoki), har en allmänt positiv syn på anonym rekrytering som metod.

Det är bra att man primärt utgår från de uppgifter som lämnas i ansökningarna. Själv har jag en annorlunda etnisk bakgrund och ett annorlunda namn i finländska sammanhang. Min pappa är från Karibien medan min mamma är finsk.

Tidigare var jag bosatt i Vasa. Sedan ett år tillbaka bor jag med min familj i Seinäjoki. Jag pendlar till och från mitt skiftesarbete. Jag kör bil om tågförbindelser saknas på morgonen. Vid behov kan jag också övernatta i Vasa, berättar Terence Sam. 

Metoden intresserar österbottniska kommuner

Eva-Maria Emet, personalchef på Jakobstads stad med cirka 1 000 anställda, säger att man i Jakobstad följer diskussionen och åsikterna om anonym rekrytering med intresse. 

Just nu saknar vi möjliggörande verktyg på grund av att vi är inne i en digitaliseringsprocess. Men alternativet är intressant som en kompletterande rekryteringsmetod. Vi rekryterar via Kuntarekry och jag har bokat in mig till ett möte om anonym rekrytering, säger Emet.

Korsholms kommun ska i sin tur ta ställning till en aktuell fullmäktigemotion om ibruktagande av anonym rekrytering. Motionsställare är Rebecca Åkers (SDP).

Den här typen av rekrytering ligger i tiden. Åtminstone inom vissa yrken borde metoden vara ett lämpligt alternativ. Om anonym rekrytering är tillämplig över hela linjen återstår dock att se, säger Marcus Beijar, personaladministratör på Korsholms kommun.

På Närpes stad har anonym rekrytering inte varit påtänkt och omdiskuterat. Alternativet är inte heller aktuellt i det här skedet, säger personaldirektör Marjo Österdahl.

Allmänt taget anser man att större städer har annorlunda rekryteringsbehov. Personalrekryteringen fungerar bra hos oss. Mångfald är en viktig faktor i sammanhanget, säger Österdahl.

Anonym rekrytering

  • I fråga om anonym rekrytering är det möjligt att publicera annonser och vid behov specificera annonserna via Kuntarekry. På frontsidan syns aktuella annonser med koppling till anonym rekrytering på tydligt vis.
  • Anonym rekrytering har hittills tillämpats i ett tiotal finländska kommuner. Det är en relativt ny metod som har kommit ”med stormsteg” först under fjolåret. 
  • Finnish Consulting Group informerar kommunerna om hur anonym rekrytering går till i praktiken. Kunderna kan därtill få stöd av ett serviceteam.
  • I annonserna bör det framgå att det handlar om anonym rekrytering. I ansökningarna är det viktigt att sökanden inte avslöjar personuppgifter när de besvarar öppna frågor. Man ska inte skriva till exempel så här: ”Jag heter Lisa, är 45 år och från Seinäjoki”. 
  • Anonym rekrytering som metod riktas både till större och mindre kommuner, även om de mindre kan ha en mera tveksam inställning generellt sett. 
  • I takt med att kommunernas ekonomi tenderar att bli allt sämre torde anonym rekrytering bli mera förekommande på det kommunala fältet i Finland. Det blir allt viktigare för kommunerna att gå in för att rekrytera kompetenta och erfarna anställda på ett fördomsfritt sätt. 

Källa: Finnish Consulting Group Oy/kundchef Maria Wendell

Det här är en artikel från Kommuntorget 2/2021. Vill du prenumerera på Kommuntorget? Gör din beställning HÄR.