Är valfriheten i vården bra eller dålig? Åsikterna går kraftigt isär bland  landets social- och hälsovårdsdirektörer, visar en enkät som paraplyorganisationen Soste har gjort. Hälften av direktörerna tror att valfriheten ökar vårdkostnaderna.

38 procent av social- och hälsovårdsdirektörerna i enkäten tror att valfriheten ökar jämlikheten i vården. 36 procent tror däremot att jämlikheten minskar.

– Valfriheten måste utvärderas utifrån kommuninvånarnas  perspektiv. Ökar valfriheten tillgängligheten på vårdtjänster? Ökar kvaliteten? Utjämnar valfriheten skillnaderna inom social- och hälsovården? frågar Soste-direktören Anne Knaapi.

De social- och hälsovårdsdirektörer som har svarat på enkäten anser att valfriheten kommer att öka tillgängligheten och kvaliteten på social- och hälsovårdstjänsterna. I synnerhet  i städerna och tätorterna kommer vårdkvaliteten att bli bättre. Tillgängligheten på vårdtjänsterna kommer enligt svarandena att öka i tätorter och i medelstora kommuner med 25 000 – 60 000 invånare. Däremot kommer tillgängligheten på vårdtjänster att minska på landsbygden.

Social- och hälsovårdsdirektörerna är bekymrade över hur valfriheten inverkar på vården av långtidssjuka och  de patientgrupper som behöver många olika typer av vårdtjänster. Kommer vårdkedjorna för de här patienterna att fungera? Enligt social- och hälsovårdsdirektörerna finns det en risk att minnessjuka och utvecklingsstörda får det sämre. Detta gäller i synnerhet dem som saknar engagerade anhöriga.

– Därför måste vi noggrant definiera vilka tjänster valfriheten inbegriper, understryker Knaapi.

Hälften av de social- och hälsovårdsdirektörer som deltog i enkäten uppskattar att valfriheten kommer att öka vårdkostnaderna.

I enkäten deltog social- och hälsovårdschefer från 109 kommuner eller samkommuner, vilket utgör 53 procent av kommunerna i landet.

Soste, Finlands social och hälsa r.f. är en ny riksomfattande paraplyorganisation som samlar 200 social- och hälsovårdsorganisationer och tiotals andra samarbetsorganisationer.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *