Dyrt, halvfärdigt och ogenomförbart. Förslaget till förnyelse av landets socialjourer får skarp kritik av Kommunförbundets sakkunniga.

Kommunförbundet uppskattar att den reform av socialjouren som är under beredning kommer att kosta minst 16 miljoner euro mer än vad Social- och hälsovårdsministeriet har uppskattat. Lagpaketet som ska förnya socialjouren är enligt Kommunförbundet halvfärdigt och går inte att genomföra i sin nuvarande form.

Enligt lagförslaget ska kostnaderna, besparingarna och merkostnaderna gå jämnt ut, dvs. förnyandet av socialjouren skulle kosta totalt 0 euro. Behovet av tilläggsresurser beräknas motsvara hälften av en socialarbetares tjänst för de sjukhus som skyldigheten berör.

Kommunförbundet har räknat ut att en förstärkning av jourteamen med socialvårdskompetens vid 20 joursjukshus  kräver en tilläggsresurs på cirka 70 anställda.

– Det betyder en finansiering om minst 4 miljoner euro, säger Aila Puustinen-Korhonen, sakkunnig vid Kommunförbundet.

Om det anses nödvändigt att socialjouren genomförs som aktiv arbetstid dygnet runt, måste man i hela landet vara beredd på en kostnad om ungefär 6,60 euro per invånare.

– I förhållande till befolkningsunderlaget i hela landet betyder detta minst 36,2 miljoner euro , varav cirka 12 miljoner utgör tilläggsfinansiering för att ändra det nuvarande systemet, säger Aila Puustinen-Korhonen.

De faktiska kostnaderna skulle bli ännu högre. När jourreformen genomförs skulle det behövas flera nya socialjoursenheter  för att resorna från jourenheterna till klienterna inte ska bli oskäligt långa. I lagförslaget nämns en timme som tidsram för att komma till klienten.

Remisstiden för de lagförslag som gäller reformen av socialjouren löpte ut den 10 september. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. Verkställandet av reformen medför eventuellt en övergångstid.

Kommunförbundet föreslår att i stället för en genomgripande reform av socialjouren kunde joursjukhusens jour stärkas med yrkeskunskap i socialvård. Den socialvårdskompetens som behövs på joursjukhusen avviker från den kompetens som behövs i socialjouren.

– Den strukturella reformen av socialjouren måste beredas omsorgsfullt och genomföras jämsides med vårdreformen, säger Sami Uotinen,  ledande jurist vid Kommunförbundet.

Uotinen påpekar att förslaget om att sjukhusens socialarbetare och socialhandledare vid sidan av sitt övriga arbete ska fatta beslut och göra uppskattningar av servicebehovet i enlighet med socialvårdslagstiftningen är ett omöjligt förslag.

I praktiken skulle det till exempel betyda att en socialarbetare som idag arbetar med patienterna på en sjukhusavdelning, vid sidan av sitt eget arbete skulle delta i jouren och exempelvis göra brådskande placeringar i enlighet med barnskyddslagen eller vidta andra åtgärder i enlighet med socialvårdslagen.

Kostnaderna idag: 1,30–8,50 euro per invånare

Kommunförbundet har utrett hur och till vilka kostnader socialvårdsjouren för närvarande ordnas i alla fastlandskommuner.

Utredningen är den första där de olika sätten att ordna socialjour och kostnaderna för den kartläggs i hela landet.

Enligt utredningen har socialjouren utvecklats avsevärt under de senaste fem åren. År 2011 ordnade 50 organisatörer socialjour utom tjänstetid och nu år 2016 är organisatörerna 40.

– Kommunsamarbetet har stärkts avsevärt och anlitandet av privata serviceproducenter inom socialjouren har minskat i någon mån, sammanfattar Aila Puustinen-Korhonen, som gjort utredningen.

Samarbetsstrukturerna och jourarrangemangen har byggts upp för att svara på behovet av brådskande socialt arbete i regionerna. Kartläggningen visar att socialjouren i Finland ordnas på sju olika sätt.

Kostnaderna varierar efter hur jouren ordnas. Den billigaste jouren kostar kommunen 1,30 euro per invånare och den dyraste 8,50 euro per invånare.

Kommunförbundets pressmeddelande (på svenska) och utredningen (på finska).

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *