Kommunerna har en stor roll gällande åldringsvården, skriver kommun- och reformminister Anu Vehviläinen i en kolumn på torsdagen.

Som ett inlägg i debatten om bristerna i åldringsvården på privata vårdhem skriver Vehviläinen att det är kommunerna som ansvarar för övervakningen av serviceproduktionen inom äldreomsorgen.

– Om inte kommunen själv producerar tjänsterna, har den lagstadgade sätt att övervaka den privata serviceproduktionen, skriver Vehviläinen.

Därtill har kommunerna inom ramarna för sina avtal om köp av tjänster många olika sätt att ingripa i dålig vård, men de utnyttjas i olika grad i olika kommuner, skriver Vehviläinen.

Kommunministern efterlyser en ökad statlig koordinering av avtalen om köp av tjänster och betonar att vårdreformen kommer att förbättra möjligheterna till det.

Hon efterlyser klara och entydiga rättigheter för kommunerna att ingripa då servicenivån är otillräcklig. Det måste finnas klart definierade kvalitetskriterier för detta ändamål, skriver hon.

– Det viktigaste skedet är oftast då kommunen lämnar ett anbud eller godkänner ett serviceavtal.

Kommunen kan ingripa med hjälp av avtalsvite, uppsägningsrätt eller genom att hänvisa invånarna till andra vårdhem.

– Det är problematiskt om kommunen är tvungen att vara rädd för att använda sig av sanktioner, skriver hon.

Vehviläinen påpekar att tillsynsmyndigheten Valvira och regionförvaltningsverket har stora befogenheter att ingripa i problem med privata aktörer. De kan till exempel besluta om att verksamheten måste avbrytas, som i fallet Esperi Care i Kristinestad.

25 åtgärder efter ministermöte

Valvira meddelar att tillsynsmyndigheterna under den senaste veckan mottagit mängder av anmälningar från medborgare som gällt verksamheten på vårdhem för äldre.

Regionförvaltningsverken och Valvira uppmanar vårdenheterna att med hjälp av egenkontroll granska sin situation och ber kommunerna se över den rådande situationen på vårdhemmen inom sina områden.

Den 1 februari samlades familje- och omsorgsminister Annika Saarikko, omvårdnadsföretag, fackförbund, organisationer, kommunernas representanter och tillsynsmyndigheter till en diskussion om kvaliteten i boendeservicen för äldre.

Mötet resulterade i 25 åtgärder som samtliga deltagande organisationer har förbundit sig att genomföra. Åtgärdslistan publicerades i onsdags (på finska).

Listan behandlar bland annat åtgärder som tryggar en tillräcklig personalstyrka, nolltolerans för undernäring och hållbara principer för medicinering.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *