-Nu bygger vi Finlands modell, vi ser på hur andra gjort men utformar vår egen framtid, sade familje- och grundtrygghetsminister Juha Rehula (c) på regeringens information i måndags.

Vid årsskiftet 2019 ska Finland ha en ny förvaltning i tre steg; kommuner, områden och stat.

-Det blir en förvaltning  som tar lokala förhållanden och särskilda gruppers intressen i beaktande, lovade Rehula i måndags.

Efter att regeringspartiet dammat krisdammet ur kläderna spreds nyheten om enbart tolv sjukhus med full service. Men i dagens centralsjukhus kommer också i fortsättningen att finnas jour dygnet runt lovade Rehula.

De sjukhusen kallar han satellitsjukhus. Det kommer alltså att bli fråga om en fördelning av ansvaret mellan centralsjukhus och satellitsjukhus och servicenivån i bland andra Borgå, Vasa och Karleby är inte självklar i framtiden.

Huvudstrukturen är nu klar: 18 landskap är basen för de självstyrande områdena, vården ska skötas inom 15 områden. Vilka tre landskap som samarbetar om vården råder det ännu oklarhet om. Dessutom finns en skrivning om att bärkraften utvärderas med jämna mellanrum och att områden kan bli färre i framtiden. I olika spekulationer har Mellersta Österbotten, Päijänne-Tavastland och Södra Karelen förekommit. Men här finns alltså inga beslut ännu.

”Om ett självstyrande område gör bedömningen att dess bärkraft är otillräcklig för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna, kan det hos statsrådet ansöka om möjlighet att ordna tjänsterna genom att ingå ett avtal om dessa med ett annat självstyrande område..”, sägs i ministeriets papper.

Ansvaret för att ordna social- och hälsovård  försvinner  från såväl kommuner som samkommuner. Till de nya områdena kommer också att föras räddnings- och brandväsendet, regionalförvaltning och viss statlig förvaltning. 190 ansvariga myndigheter blir 18 självstyrande områden.

”190 ansvariga myndigheter blir 18 självstyrande områden”.

-En helt ny förvaltningsmodell som är Finlands modell, som minister Rehula sade i måndags.

En optimistisk minister  upprepade regeringsprogrammets skrivelser om vården och konstaterade att man, trots en viss försening, nu kommit ett stort steg framåt och att tidtabellen kommer att hålla. Krisen tycks vara som bortblåst.

-Vi är nio dagar försenade men mera sannolikt än tidigare är att vi kan hålla tidtabellen och att vi om ett år har en lag under beredning i riksdagen, sade Rehula.  Regeringen ska ännu ta ställning till flera frågor till exempel hur jouren de facto ordnas och hurdan valfriheten blir.

”Som en del av reformen behövs lagstiftning om valfrihet”

”Som en del av reformen behövs lagstiftning om valfrihet. Tack vare detta kan användaren själv välja en producent inom offentlig, privat eller tredje sektor. Valfrihet är i fortsättningen huvudregeln på basnivå och används i tillämpliga delar inom social- och hälsovårdstjänsterna på specialnivå”, sägs det i ministeriets pressmeddelande.

-Hur dessa frågor förverkligas återstår att komma överens om. De måste i praktiken nu verkligen ordnas så att vi följer grundlagens skrivningar så att vi inte under beredningen stöter på problem i grundlagsutskottet, säger Rehula.

Hur medborgarens valfrihet utformar sig är klar först då lagförslagen slutligen är godkända i riksdagen.

Minister Lenita Toivakka (Saml) försäkrade att Samlingspartiet är mycket nöjt med de linjedragningar regeringen slutligen kommit fram till.

– Vi har bekantat oss med hur man skött valfriheten i andra länder och kommer att välja de bästa bitarna så att de passar Finland. De goda erfarenheterna är att köerna blir kortare och kvaliteten förbättras i och med konkurrensen, säger Toivakka (Saml)

Enligt kommun- och reformminister Anu Vehviläinen (C) kan dörren gå också åt andra hållet.

– Kommunerna kan också få nya uppgifter.

Här är den nya strukturen för social- och hälsovården och 18 självstyrande områden:

Statsrådet

 • fattar beslut om organisering
 • beslutar om servicelöfte och strategiska målsättningar
 • gör arbetsfördelningar och linjedragningar om vittgående investeringar och produktionsstrukturer
 • ser till att verksamheten i de olika självstyrande områdena överensstämmer med varandra och stöder sig på tjänster i en omfattande 24/7-jourverksamhet
 • säkrar genomförande av principen om valfrihet

18 självstyrelseområden, social- och hälsovården organiseras inom ramen för 15 områden

 • arrangerar själva social- och hälsovårdstjänster. Tre områden (nämnda i lag) arrangerar social- och hälsovårdstjänster i samarbete med ett annat självstyrelseområde
 • har ansvar för kundcentrerade integrerade tjänster
 • har serviceproduktion (och använder dessutom den privata och tredje sektorn)
 • inkluderar omfattande 24/7-jourverksamhet och erva-uppgifter som stöds på de 5 universitetssjukhusen och sju övriga centralsjukhusenheter
 • samarbetar med kunskaps- och forskningscenter inom ramen för de 5 universitetens centralsjukhusenheter och kunskapscenter.
 • sköter regionförvaltningens uppgifter

Kommuner

 • arbetar för att främja hälsa och välmående

Källa: Statsrådet

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *