Svenska folkpartiet och socialdemokraterna vill uppdatera nationalspråksstrategin. Centern vill ha ett nytt språkpolitiskt program. Vänsterförbundet håller fast vid den obligatoriska språkundervisningen i skolan och De gröna vill trygga tillgången till svensk service när de offentliga tjänsterna centraliseras.

Önskemålen finns i de fem ”rödmyllepartiernas” svar till regeringssonderaren Antti Rinne (SDP). Socialdemokraternas ordförande Rinne meddelade på onsdagen att han fortsätter regeringsförhandlingarna med Centern, De gröna, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet.

Lyckas förhandlingarna skulle Rinnes rödmylleregering ha 117 mandat i riksdagen.

Kommuntorget har tittat närmare på hur partierna har svarat på Rinnes fråga om nationalspråken.  De fem partiernas svar ger vid handen att det borde vara relativt okomplicerat att hitta en samsyn på hur regeringen ska stöjda de två nationalspråken.

Frågan lyder: På vilka sätt är ni beredda att utveckla nationalspråkens ställning i Finland?

Uppdatera den strategi som finns

Svenska folkpartiet (SFP) vill att nationalspråksstrategin från år 2012 ses över.

– När administrativa reformer genomförs måste deras konsekvenser för de språkliga rättigheterna alltid bedömas, understryker SFP.

Partiet vill också försäkra sig om att de språkliga rättigheterna förverkligas i praktiken, till exempel när stora digitaliseringsprojekt genomförs.

– I fråga om de språkliga rättigheterna måste särskild uppmärksamhet fästas vid social- och hälsovården, rättsvården och utbildningen, säger SFP.

Partiet anser att språkundervisningen kan tidigareläggas och efterlyser en satsning på språkbad, språkduschar och andra välfungerande metoder för språkundervisning.

– Innehållet i undervisningen i svenska språket bör utvecklas på ett sätt som gör den mer intressant för de finskspråkiga eleverna.

Nytt språkpolitiskt program

Centern vill trygga de båda nationalspråkens ställning  men också stärka och återuppliva de tre samiska språken. Centern föreslår att regeringen gör upp ett nationellt språkpolitiskt program.

De gröna vill stärka de två nationalspråkens betydelse. Partiet vill främja svenskans ställning genom att göra upp en konkret språkstrategi för myndigheterna. För De gröna är det  viktigt att tillgången till svensk service tryggas när de offentliga tjänsterna centraliseras.

Vänsterförbundet vill hålla fast vid den obligatoriska skolsvenskan och understryker vikten av att trygga den svenska servicen när social- och hälsovården reformeras. VF vill även stärka romskan.

Interaktion mellan språkgrupperna

Socialdemokraterna vill i likhet med SFP att  nationalspråksstrategin uppdateras.

– Alla ska ha rätt att ta del av den offentliga sektorns tjänster på någotdera av Finlands nationalspråk, säger SDP.

Partiet vill stärka språkundervisningen och öka interaktionen mellan språkgrupperna med hjälp av språkbad och tvåspråkiga lösningar. Därutöver vill partiet trygga samernas rättigheter.

”Oppositionens” svar

Regeringssonderaren Rinne valde att inte gå vidare i förhandlingarna med Samlingspartiet, Sannfinländarna och Kristdemokraterna. Här är de tre resterande riksdagspartiernas svar:

Sannfinländarna vill som enda parti slopa den obligatoriska undervisningen i svenska. Partiet vill också skippa ”tjänstemannasvenskan” som ingår i högskoleexamina, eftersom den enligt Sannfinländarna inte har någon praktisk betydelse för tillgången på den svenskspråkiga servicen.

Därtill vill Sannfinländarna stärka finskans ställning inom service, undervisning och forskning.

– På tvåspråkiga orter bör den svenska servicen tryggas, säger partiet.

Sannfinländarna vill stödja samiskan med offentliga medel och utvidga möjligheten att använda samiskan i kontakten med myndigheterna och inom utbildning.

Samlingspartiet vill stärka språkundervisningen i finska och svenska.
– Tillgången till service på finska och svenska kan förbättras med hjälp av service på distans.
Samlingspartiet vill även stärka samiskans ställning.

Kristdemokraterna konstaterar att det är värdefullt att vårt land är tvåspråkigt. För KD är det viktigt att varje medborgare får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda på svenska eller finska. Partiet vill stärka minoritetsspråkens ställning i Finland.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *