Färsk forskningsrapport slår fast att grundlagen inte står i vägen om kommunerna ges olika uppgifter.

Som Kommuntorget skrivit om tidigare finns det inget i Finlands grundlag som hindrar kommunerna från att ha olika uppgifter.

Det här konstaterade Juha Lavapuro, professor i offentlig rätt vid Åbo universitet, i september och konstaterandet är nu officiellt i och med att Lavapuros forskningsprojekt är slutfört.

En forskargrupp har under Lavapuros ledning analyserat grundlagens specialvillkor för differentiering av kommunernas uppgifter. Tanken är att differentieringen – alltså att kommuner skulle ha olika uppgifter – skulle kunna erbjuda lösningar på de problem som kommunerna befinner sig i.

I Finland har man av hävd föreskrivits likadana lagstadgade uppgifter och skyldigheter för alla kommuner – oavsett storlek eller befolkningsunderlag.

Tidigare forskning visar att denna schablon lett både till regionala problem i genomförandet av kommunernas lagstadgade uppgifter och till variation i den faktiska betydelsen av kommunal självstyrelse, heter det i ett pressmeddelande från statsrådet.

Språkliga rättigheter måste tillgodoses

Lavapuros forskningsprojekt visar att Finlands grundlag inte hindrar lagstiftaren från att föreskriva särskilda uppgiftsområden för vissa kommuner.

Därmed är det möjligt att ha regionala särlösningar bland annat vid ordnandet av social- och hälsovårdstjänster. Också regleringen av uppgifterna för de landskap som eventuellt ska inrättas kan variera på motsvarande sätt som regleringen av kommunernas uppgifter.

Men den särbehandling av människor som följer av differentieringen ska motiveras på ett godtagbart sätt med tanke på systemet med de grundläggande fri- och rättigheterna.

Godtagbara grunder är bland annat strävan att främja vars och ens rätt till tillräckliga social- och hälsovårdstjänster och att förhindra att dessa rättigheter äventyras.

Även vid differentiering av kommunernas uppgifter ska man genom lag trygga tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna.

Samtidigt ska man också beakta tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna, om arrangemanget leder till att den finskspråkiga eller svenskspråkiga befolkningens möjligheter att få social- och hälsovårdstjänster på sitt eget språk blir sämre än i någon annan modell för områdesindelning.

Demokratin ska tryggas

Kommunernas differentiering får inte heller strida mot minimikraven i fråga om kommunal och annan regional självstyrelse.

Det betyder att demokratin i det kommunala beslutsfattandet ska tryggas, liksom också kommunernas rätt att självständigt besluta om sin ekonomi och förvaltning. Kommunerna ska garanteras tillräckliga ekonomiska förutsättningar att sköta sina uppgifter.

Tanken på att olika kommuner ska ha olika uppgifter har inte tagits emot väl av Centern. Bland annat Anu Vehviläinen kritiserade förra kommunministern Sirpa Paatero för utspel om nya lösningar för kommunerna.

Forskningsrapporten har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2019.