Två forskare vid Åbo Akademi vill utveckla nya metoder för att stimulera engagemang och aktivera medborgare i lokalsamhället. Peter Ehrström, forskningschef i regionalvetenskap, och Marina Lindell, projektforskare vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi i Vasa, lät en grupp studerande delta i en kurs som byggde på metoden Deliberative Walks. Försöket gav mycket positiva resultat.

Deliberative Walks är en modell för deltagande demokrati. Den kombinerar en medborgarjury med en utvecklingspromenad. Metoden är avsedd att tillämpas bland annat i stadsplaneringsfrågor, på ställen där man vill höra olika gruppers synpunkter på hur ett område ska utvecklas.

– En brist med vissa modeller för deltagande demokrati är att de är för teoretiska. Om metoden i huvudsak går ut på att ta del av expertmaterial finns risken att till exempel lågt utbildade personer känner att de befinner sig i underläge. Det är olyckligt eftersom syftet med deltagande demokrati uttryckligen är att alla ska höras, inte bara eliten, förklarar Ehrström.

Mångfald bland deltagarna

I den aktuella kursen deltog studerande från olika ämnen, internationella och lokala studerande, kvinnor och män. De fick i uppgift att deliberera om planeringen av området kring Åbo Akademis campus i Vasa och ta fram nya utvecklingsförslag för området.

– Tanken är att personer med olika bakgrund och kunskaper möts, överlägger, kompromissar och tar beslut, och som grupp sedan framför och försvarar de gemensamma ståndpunkterna. Särskilt värdefullt är det att lokala och internationella studerande möts, samarbetar och knyter kontakter över ämnes- och språk- och kulturgränser. Att vara mottaglig för nya intryck, tankar och samarbetsmöjligheter är en synnerligen viktig förmåga i dagens värld, säger Ehrström.

Inklusion och ökat engagemang

Enkäter och intervjuer med deltagarna visade att kursmodellen ökade deras intresse för samhällsengagemang, och förståelse för betydelsen av deltagande demokrati i det politiska beslutsfattandet.

– Det viktigaste syftet är att alla ska känna att deras åsikter är värdefulla. Vissa personer bidrar med mer teoretisk kunskap, andra med mer lokalkännedom, men alla ska känna att de kan erbjuda någonting viktigt, säger Ehrström.

Läs artikeln på webben: Lindell, Marina & Ehrström, Peter: Deliberative Walks: citizen participation in local level planning processes. European Political Science (2020).