Kommuntorget hörde sig för om Patrik Nygréns och Anneli Pahtas intryck av Dag Detters anförande på finansieringsforumet Rafo.

Den ekonomiska rådgivaren och författaren Dag Detter fångade kommunala tjänstemäns och folkvaldas intresse när han på torsdag eftermiddag föreläste om hur dålig den offentliga sektorn är på att utnyttja sina tillgångar.

Detters poäng är i korthet att kommunernas enkla bokföring inte visar värdet på deras egendomar – tomtmarker, byggnader, skog och så vidare. Dessutom är användandet av dessa tillgångar kortsiktigt och politiserat, istället för att vara kommersiellt och, via förvaltningsbolag, skiljt från politiskt inflytande.

Enligt Detter så förlorar kommunerna på så sätt potentiella tillgångar som kunde användas till att trygga välfärdstjänster.

Läs mera om Detters tankar här.

Byggnader politiseras

I publiken på finansierings- och ledarskapsforumet Rafo satt Patrik Nygrén, stadsdirektör i Pargas, och Anneli Pahta, kommundirektör i Kimitoön. Bägge övertygades av Detters idéer, men drar lite olika slutsatser av tanken att också mindre kommuner och städer kan hantera sina tillgångar med större kommersiell risktagning via förvaltningsbolag.

Nygrén ser det som en naturlig utveckling att det kommersiella hanteringen av kommunernas tillgångar separeras från kommunen.

– Vi ser hela tiden problem med att till exempel byggnader politiseras, och blandas ihop med olika sektorers behov till en soppa.

Nygrén håller också med Detter när denna säger att kommuner undervärderar sina tillgångar och säljer ut fastigheter till privata aktörer som sedan säljer dem vidare med stor vinst.

– Det finns ingen bättre business än att profitera på den offentliga sektorns tillgångar. Vi är bara dåliga på det här.

Anneli Pahta tror att det Detter förespråkar inte är en strategi för mindre kommuner, men nog något som fungerar på nationell nivå.

– Mina tankar gick inte till Kimitoön när han talade. På ett sätt tror jag att tåget redan har gått. Tänk om vi redan för 40–50 år sedan skiljt kommunen från förvaltandet av fastigheterna. Skulle vi då stå här med alla våra fuktskadade fastigheter? Jag tror inte det.

Nygrén vill följa upp idén

Nygrén säger att Pargas har tagit ett steg mot det som Detter förespråkar genom att internt införa marknadsmässiga hyror. Det här ska leda till en mer marknadsmässig användning av fastigheterna.

Det är ju också något som lett till politiska gräl, eller hur?

– Jo men meningen är att vi ska fundera på om vi behöver 25 kvadratmeter per arbetstagare när den privata sektorn klarar sig med 10. Den frågan dyker aldrig upp om vi hela tiden tänker att poängen med fastigheterna är att vi ska fylla dem.

Pahta säger att också Kimitoöns kommun styr sina interna hyror åt det hållet, för att visa fastigheternas verkliga värde, men vidhåller att det är en åtgärd som kommer för sent.

– Vi kommer inte att kunna implementera Detters strategi på den skala som han talar om, men det är klart att vi försöker sälja fastigheter, som vi inte vi vill investera i, eller flytta bort verksamheten från lokaler som kan användas på den fria marknaden, säger Pahta.

Patrik Nygrén och Anneli Pahta, från Pargas respektive Kimitoöns kommun.

Nygrén säger att stadens fastighetsmassa blir ett problem när den börjar styra själva verksamheten. Sådana fall finns det gott om, och de skulle aldrig ha uppstått om fastighetsfrågan varit mera neutral och något som kan revideras när stadens behov ändras.

– Jag skulle säga att fastigheterna till och med kan hämma utvecklingen.

Nygrén säger att hans och hans bordssällskaps – Pargas stadsstyrelseordförande Mikael Holmberg (SFP) och stadens ekonomichef Petra Palmroos – reaktion på Detters anförande var sådana att Pargas kommer att undersöka vad det skulle innebära att använda stadens fastigheter på annat sätt.

– Vi skulle kunna bli en pilotkommun i det avseendet.

Både han och Pahta tror att skärgårdskommunerna befinner sig i en bra situation jämfört med andra kommuner. Närheten till Åbo och till skärgården höjer fastigheternas värde.

Hur tänker du förmedla tanken om att Pargas blir en pilotkommun i det här avseendet till de folkvalda?

– Det gäller att föra en dialog. Jag har länge tyckt att fastighetsfrågan borde vara en icke-politisk fråga. Så är inte fallet, den väcker de största passionerna. Men jag vet att det finns politiker som tycker att det inte är bra. Jag hoppas kunna väcka en dialog om huruvida det är vettigt att ha en politisk styrning av en verksamhet som är kommersiell och som handlar om hur vi hanterar våra tillgångar. Det finns aktörer som kan göra det på ett effektivare och mer flexibelt sätt.