Kommunfullmäktiges presidium har samma mandattid som fullmäktige. Kommunförbundets juridiska enhet konstaterar att presidierna i regel inte behöver utses på nytt för den förlängda  mandattiden som löper till 31 maj.

Mandattiden för de nya fullmäktige som väljs vid kommunalvalet i april inleds den 1 juni 2017. Mandattiden för de nuvarande fullmäktige fortsätter till utgången av maj 2017. Också mandattiden för kommunernas och samkommunernas organ fortsätter tills nya ledamöter utsetts till organen.

Av motiveringen till kommunallagen framgår inte om mandattiden för organens ordförande och vice ordförande fortsätter på samma sätt. Kommunförbundets juridiska enhets tolkning är att organens presidier i regel inte behöver utses på nytt under den pågående övergångsfasen.

Om mandattiden för fullmäktiges presidium är densamma som för fullmäktige, är Kommunförbundets tolkning att också presidiets mandattid fortsätter med stöd av lagen direkt till utgången av maj 2017. Det innebär att kommunen inte behöver fatta något beslut om saken.

Om presidiets mandattid däremot avviker från fullmäktiges mandattid, är Kommunförbundets tolkning att fullmäktige bör utse ett presidium för den mandattid som löper ut 31.5.2017. Ett presidium som valts för 2015–2016 eller för 2016 sköter sitt uppdrag tills ett nytt presidium har utsetts.

Kommunens organ är förutom fullmäktige kommunstyrelsen, nämnder och direktioner, deras sektioner samt kommittéer. Ledamöterna i dessa organ utses för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har fattat beslut om en kortare mandattid eller något annat bestäms i kommunallagen.

Läs mera:

Mandattiden för organens presidier fortsätter fram till juni 2017

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *