Den uppsagda hade också gjort sig skyldig till en rad andra brott.

Kan en stad säga upp en anställd med hänvisning till brott som hen gjort sig skyldig till på fritiden?

På den frågan svarar Högsta förvaltningsdomstolen ja.

Fallet har att göra med en lektor som undervisade minderåriga barn. Personen hade gjort sig skyldig till sexuellt antastande, lindrig misshandel, trafikförseelse, kränkning av kommunikationshemlighet, ärekränkning och besittningsintrång.

Domen blev tre månaders villkorligt fängelse och hade vunnit laga kraft när arbetsgivaren, en icke namngiven staden, hävde tjänsteförhållandet.

HFD tog alltså ställning till om staden hade laglig grund att häva tjänsteförhållande på grund av brott som begåtts på fritiden.

Domstolens bedömning gjordes utgående från att personen arbetade med uppgifter som betyder att hen var i en särställning i förhållande till kontrollen av brottslig bakgrund. HFD konstaterar också att personen gjort sig skyldig till brott som inte automatiskt i sig utgör synnerligen vägande skäl, enligt tjänsteinnehavarlagen, för arbetsgivaren att häva tjänsteförhållandet.

HFD gjorde därmed en helhetsbedömning av uppsägningen.

I sitt avgörande skriver domstolen att sexuellt antastande enligt strafflagen anses ingå i de ytterst klandervärda handlingar som kan visa att en person är olämplig för att arbeta med barn. Det här, i kombination med de övriga brott som personen gjort sig skyldig till på sin fritid, rubbade arbetsgivarens tilltro till att hen kan sköta läraruppgifterna på ett behörigt sätt.

HFD anser alltså att staden hade ett synnerligen vägande skäl att häva tjänsteförhållandet. Hänvisningen till personens långa och klanderfria tjänst ändrar inte på den bedömningen, skriver HFD, och uppsägningen kan inte ses som en oskäligt sträng påföljd.