Kommunerna måste ha förmåga att tåla motgångar och styrka att utvecklas. Därför behöver statens kommunpolitik bli mer förutsägbar och långsiktig och inte som idag  underkastad ständiga förändringar under varje ny regeringsperiod.

Det här kom fram idag fredag när rapporten för det kommunpolitiska framtidsarbetet presenterades på Finansministeriet. Rapporten efterlyser en gemensam nationell framtidsvision för kommunpolitiken.

– Rapportens slutsats om behovet av en parlamentarisk diskussion om kommuner och kommunalpolitik är viktiga. Kommunpolitiken är ett omfattande politikområde där alla partier agerar och medverkar, sade kommunminister Sirpa Paatero (SDP) och lovade främja en parlamentarisk diskussion om kommunpolitiken i vår.

I ett pressmeddelande med anledning av rapporten konstaterar Finansministeret att kommunernas framtida uppgifter kommer att  handla om att främja kompetens, kultur och livskraft samt om att utveckla livsmiljön och lokaldemokratin.

Differentieringstrenden –  dvs. att kommuner utvecklas i olika riktningar – kommer dock att  fortgå.

–  Även om det är motiverat att försöka kontrollera kommunernas differentieringsutveckling, kommer det att ske differentiering även i fortsättningen till följd av den demografiska utvecklingen och migrationen.

Olika kommuner behöver olika lösningar för att trygga sina verksamhetsförutsättningar. Städerna har en stor betydelse när det gäller att skapa tillväxt och lösa hållbarhetsutmaningar, och de bör stärkas, heter det i pressmeddelandet.

–  Kommuner som förlorar befolkning kan å andra sidan förnya sig genom smart anpassning. Alla kommuner måste satsa på hållbart ledarskap.

Finansieringssystemet måste förnyas

Social- och hälsovårdsreformen kommer att förändra kommunernas inkomststrukturer i hög grad.

–  Men reformen av kommunernas finansieringssystem bör inte påskyndas efter reformen, utan vi måste noggrant följa upp hur finansieringssystemet fungerar. Dessutom bör reformbehoven och funktionaliteten hos enskilda delar i finansieringssystemet bedömas utifrån forskningsrön.

Alla problem i kommunerna kan inte enbart lösas genom en reform av statsandelssystemet om differentieringsutvecklingen fortsätter, heter det i pressmeddelandet.

–  Kommunernas skattesystem bör för sin del hellre finjusteras på ett kontrollerat sätt än reformeras totalt.

Med tanke på kommunernas finansiella balans bör man dessutom fästa uppmärksamhet vid att kommunernas uppgifter och skyldigheter är dimensionerade på ett hållbart sätt.

– Om uppgifterna och skyldigheterna utökas, bör man vid konsekvensbedömningen och verkställigheten fästa särskild uppmärksamhet vid arbetskraftens tillräcklighet och konsekvenserna för olika kommuner och kommungrupper.

Kommunerna behöver arbetsro

Kommunerna behöver nu arbetsro och stabilitet efter en historiskt omfattande reform. Social- och hälsovårdsreformen samt reformen av arbets- och näringstjänsterna kräver tid och resurser i kommunerna, regionerna och hos staten. 

Det som behövs är en gemensam framtidsvision och en långsiktig politik i stället för varierande förändringar under varje regeringsperiod. 

–  Den statliga styrningen av kommunerna bör bli enhetligare och mer strategisk än tidigare. I kommunpolitiken bör man också i högre grad än tidigare beakta långsiktiga effekter och generationsöverskridande perspektiv.

Kommuntorgets artiklar om utredningsarbetet kring framtidens kommun:

Rapporten Står kommunalpolitiken inför en vändpunkt? Bättre verksamhetsbetingelser för kommunerna och kommunalpolitikens framtidsscenarier kan laddas ner på finska här

Läs Finansministeriets pressmeddelande 4.2.2022 här.