Arbetet med Vandas säkerhetsplan gav staden en insikt om att kvinnor och män upplever tryggheten olika. Nu analyserar staden sina beslut ur ett könsperspektiv på strategisk nivå.

– Säkerhetsfrågorna har helt klart ett könsperspektiv, säger Markus Hammarström, säkerhetschef i Vanda. Mycket förenklat kan man säga att våld i nära relationer drabbar främst kvinnor, medan det är män som råkar ut för brott och olyckor utanför hemmet.
Vanda har planer på att i framtiden gå in för fullskalig jämställdhetsbudgetering eller könsmedveten budgetering, som metoden också kallas. Men innan man är så långt, genomförs ett pilotförsök i delar av förvaltningen. Fokus i pilotförsöket ligger på säkerhet och kön.

Hammarström fungerar som koordinator och sakkunnig för pilotförsöket.

Varje verksamhetssektor i staden har valt ut ett eller ett par trygghetsmål som den arbetar med under året. Det kan handla om stadsplanering eller våld i skolor och hemmen, den gemensamma nämnaren är att besluten alla påverkar invånarnas trygghet.

– Exempelvis stadsplaneringen har stor betydelse för tryggheten. Det vet vi tack vara en enkät som vi gjorde bland invånarna i fjol. Platser som upplevs som otrygga i Vanda ligger i närheten av järnvägsstationerna och större köpcentra, längs mörka gränder och i parker med dålig belysning. Här kan staden via stadsplaneringen vidta åtgärder för att öka invånarnas trygghet, säger Hammarström.

Säkerhet en naturlig del i verksamheten

Könsmedvetenheten är också ett genomgående mål i stadens säkerhetsplan som fullmäktige godkände i november ifjol.

Säkerhet och trygghet är inte ett nytt uppdrag som lastas på enheterna, påpekar Hammarström.

– Säkerhetsarbetet är en naturlig del av vår dagliga verksamhet och därför ska arbetet rymmas inom ramen för den normala budgeten. En av målsättningarna är att integrera en säkerhetskultur i stadens verksamhet.

För att undvika att säkerhetsplanen skulle bli liggande i en skrivbordslåda beslöt staden att omfatta de trygghetsmål som enheterna jobbar med i den systematiska uppföljningen av stadens säkerhetsplan, resultatmål och ekonomi.

– I slutet av detta år vet vi hur vi lyckats. Resultatet kommer att synas i stadens bokslut och i den årliga rapporteringen av säkerhetsplanen i form av en kvalitativ beskrivning av de åtgärder vi vidtagit under året.

Det här är en artikel från Kommuntorget 1/2022. Vill du prenumerera på Kommuntorget? Gör din beställning HÄR.