Ålands lagting och Ålands landskapsregering har bestämt att Åland framledes ska bestå av fyra kommuner. Verktygen som ska bana väg för förändringen är en landskapslag om en kommunreform på Åland och en kommunstrukturlag för Åland.

Processen som lett fram till de lagar som träder i kraft 1.5.2019 har pågått ända sedan den nu sittande landskapsregeringen Sjögren bildades i november 2015. Mandatperioden har präglats av kommunreformsfrågan och förändringsarbetet har bedrivits med en tydlig partipolitisk prägel och med förvissningen om att regeringsblockets majoritet i lagtinget är tillräckligt för att garantera att reformen verkställs.

Den kommunkarta med fyra kommuner som nu utgör 3 § i landskapslagen om en kommunreform på Åland offentliggjordes första gången 14.9.2017. Allt lagberedningsarbete har sedan bedrivits med beaktande av de mycket tydliga och osedvanligt detaljerade politiska signaler som landskapsregeringen kommunicerat, huvudsakligen via presskonferenser.

Av de fyra kommuner som bildas är tre nya, Norra Åland, Södra Åland och Skärgården. Mariehamn påverkas inte av kommunreformen, utöver att lagpaketet innebär att delar av nuvarande Lemlands kommun överförs till Mariehamn, men det förutsätter att de nya kommunernas bildats först.

Ske Vår Vilja, såsom i landskapspolitiken, så och i kommunpolitiken!

Kommunreformslagarna, som ändrades på ett antal centrala punkter under lagtingsbehandlingen torde träda i kraft den 1.5.2019. Då är det upp till de nuvarande 16 kommunerna att senast inom juni månad 2021 komma överens om samgångsavtal som överensstämmer med regeringens ambitioner om ett Åland med fyra kommuner. Samgångsavtal, som förutsätter att överenskommelser nås i centrala frågor, är en förutsättning för att en ny kommunindelning ska kunna slås fast.

Vad som egentligen kommer att hända är än så länge tämligen oklart. Föregående landskapsregerings (2012-2015) stora strukturreform som rör socialvården är ännu inte verkställd.

Besked väntas när som helst om hur den lagstadgade samordningen av det som benämns individ- och familjeomsorg ska verkställas från och med 1.1.2021. Till konstruktionen påminner Kommunernas socialtjänst om de samarbetsområden för social- och hälsovården som i riket inrättades från 2014, men innehållet är begränsat till de mera specialiserade uppgifterna inom socialvården.

Kommunreformsfrågan kompliceras också av att flera av de nuvarande kommunerna förrättade rådgivande folkomröstningar under hösten 2018, omröstningar som i flera kommuner resulterade i tydligt stöd för bibehållande av den egna kommunen.

Ålands landskapsregerings budskap har varit tydligt: Ske Vår Vilja, såsom i landskapspolitiken, så och i kommunpolitiken!

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *