I början av maj stod Undervisnings- och kulturministeriet, tillsammans med Kommunförbundet, värd för Nordic 0–24-projektets konferens i Helsingfors. Projektet är initierat av Nordiska ministerrådet och pågår under perioden 2018-2021.

Målet med projektet är att sprida goda erfarenheter länderna emellan, samt att tillsammans utveckla modeller för hur tvärsektoriellt samarbete kan stöda barn och unga som riskerar utslagning. Alla nordiska länder deltar med egna kommunala eller regionala projekt.

Från Finland deltar städerna Lojo och Esbo med sina kommunala LAPE projekt. Länderna samlas två gånger per år till konferenser i något av de nordiska länderna och utbyter erfarenheter.

Samma typ av utmaningar

Konferensen i Helsingfors samlade ett sextiotal deltagare från hela Norden, både statligt anställda och kommunala representanter. De nordiska länderna står in för samma typ av utmaningar: ökad skolfrånvaro och en ökad risk för utslagning bland unga.

Det tvärsektoriella samarbetet är en väsentlig utgångspunkt i nordiska projektet: hur kan man genom tvärsektoriellt samarbete förebygga utslagning bland barn och unga och stöda denna målgrupp på bästa sätt?

Det tvärsektoriella samarbetet bygger på att man tillsammans inom kommunen jobbar för att barn och unga så få bästa möjliga stöd, ett samarbete mellan bildningssektorn och social- och hälsovårdssektorn.

Antimobbning väckte stort intresse

Under konferensen fick vi ta del av professor Christina Salmivallis nationellt och internationellt erkända antimobbningsprogram KiVa skola, ett arbetssätt som implementeras i så de flesta finländska skolor idag.

Forskaren Kaisa Vuorinen var också på plats för att tala om positiv pedagogik och positivt bemötande av barn och unga. Båda talarna väckte stort intresse bland åhörarna. Vi fick också höra om två nationella projekt från Färöarna och Island, inom ramen för Nordic 0–24. Bägge länderna jobbar intensivt med att minska skolfrånvaron och stärka barns och ungas välmående så att de kan slutföra grundläggande utbildning.

Innovativt och modigt tänkande

Behovet av tvärsektoriellt samarbete är stort från sakkunnigas håll, på så väl kommunalnivå som statlignivå, inom Norden. Insikten om att man på detta sätt stöder och förebygger är stadigt rotad i så gott som alla de nordiska länderna.

Lagstiftning och resurser gör det dock ibland svårt att förverkliga, och ofta tvingas kommunerna tänka innovativt och modigt för att få till de strukturer som barn och unga behöver.

Men under de dagar som konferensen pågick var det ingen brist på varken det innovativa tänkandet eller modet. De nordiska länderna och kommunerna sprider gärna sina erfarenheter med varandra och på så sätt jobbar vi alla för att våra barn och unga ska kunna få ett tryggt och gott liv även i framtiden.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *