Kvinnor och män är jämställda i Finland, i alla fall enligt regeringsprogrammet. Regeringens linje i jämställdhetsfrågor syns i beredningen av social- och hälsovårdslösningen och i landskapsreformen. I dessa görs överhuvudtaget inte en bedömning av reformernas konsekvenser för jämställdheten. Man har inte dryftat om dessa stora samhällsförändringar kunde förändra situationen till det sämre eller bättre för jämställdheten.

Överraskande nog för regeringen har vi många jämställdhetsproblem som påverkas av kommunernas och också i fortsättningen av vårdområdenas och landskapens verksamhet. Det finns tydliga välfärdsskillnader mellan män och kvinnor. Skillnaderna gäller könens välfärd, möjligheter och skyldigheter. Det finns en strikt könsindelning i en del yrken. Löneskillnaderna har ökat, vilket EU också har påpekat. Könsrelaterat våld och våld i nära relationer är allvarliga problem. Kvinnorna är underrepresenterade i det samhälleliga beslutsfattandet.

I den brådskande beredningen finns det skäl att fråga sig vilka konsekvenserna kommer att vara för kvinnor och män vad gäller politisk representation och politiskt beslutsfattande, tjänster och personal. Tidigare har det i samband med kommunsammanslagningar observerats att det varit svårare för kvinnor att bli invalda i fullmäktige efter en sammanslagning av många kommuner än vad det varit i en kommun före sammanslagningen.

Hur beaktas indelningen på arbetsmarknaden i kvinnliga och manliga yrken och att största delen av de social- och hälsovårdsanställda är kvinnor? Hur påverkar valfriheten i vårdreformen kvinnornas ställning och utkomst? Hur säkerställs främjandet av välfärden och förebyggandet av våld mot kvinnor på lokalplanet och på gräsrotsnivå då många beslut kommer att tas och pengarna sannolikt att finnas på regional nivå?

Under pågående regeringsperiod har revideringarna av jämställdhetslagen och den nya diskrimineringslagen trätt i kraft. Finland har ratificerat Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Har någon funderat på hur dessa lagar ska verkställas i de nya strukturerna och av vem?

Det är hög tid att lyfta upp reformernas konsekvenser för jämställdheten på beredningsborden. Snart är det för sent. På den internationella kvinnodagen påminner Europeiska samarbetsorganisationen för kommuner och regioner, The Council of European Municipalities and Regions, CEMR att att jämställdhet mellan kvinnor och män är ett grundläggande demokratiskt värde på lokal och regional nivå och att kommunerna och regionerna ska avlägsna de starka hindren för jämställdheten.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *