Partiet upplever att anmälan hade effekt. Förbättringar inom småbarnspedagogiken har skett och staden vill föra dialog.

I september i fjol lämnade SFP i Åbo in en brottsanmälan om Åbo stad för hur den sköter sin småbarnspedagogik.

Partiet menade att staden bryter mot kommunallagen och inte erbjuder trygg basservice åt svenskspråkiga barn.

På hösten var 40 procent av dessa barn placerade i tillfälliga utrymmen, trots att utrymmesbristen påtalats länge.

När Kommuntorget ringer kriminalöverkonstapel Petri Juuti, som utreder huruvida det finns skäl att misstänka brott och inleda en förundersökning, kan han berätta följande: dels har han fått in allt material som han bett Åbo stad att sända in. Det är ett digert material, sammanställt bland annat av stadens kanslichef och jurist, säger Juuti.

Dels har SFP i Åbo meddelat att man drar tillbaka sin anmälan och förklarat varför.

I slutändan hade det ändå liten betydelse för själva utredningen, säger Juuti.

Redan tidigt såg det ut som att ärende inte översteg tröskeln för att en förundersökning ska inledas. Och när Åbo stad gav sin syn på saken drog Juuti slutsatsen att det inte finns skäl att misstänka brott.

– Att SFP i Åbos drog tillbaka sin anmälan hade ingen betydelse för mitt beslut. Men på så sätt underlättar det situationen, att nu är inget klagomål att vänta från SFP om beslutet att inte inleda en förundersökning.

Staden har reagerat på kritiken

Så varför drog partiet tillbaka sin anmälan?

Anna-Karin Tötterman, ordförande för SFP i Åbo, säger att efter att den svenskspråkiga småbarnspedagogiken under en lång tid dragits med bristfälliga och hälsovådliga lokaler så har det nu skett snabba förbättringar.

Den positiva utvecklingen – i kombination med att Regionförvaltningsverket i december konstaterade att Åbo stad vidtagit åtgärder – gjorde att partiet drog tillbaka anmälan.

– Åbo stad har reagerat på kritiken. De undermåliga utrymmena på Klockringaregatan har korrigerats snabb och det finns nya planer för nya byggnader och ett utökat antal platser inom småbarnspedagogiken. Dessutom har de tillfälliga utrymmen haft högre kvalitet.

SFP i Åbo fortsätter bevaka småbarnspedagogik- och skolfrågan genom dialog och samarbete, säger Tötterman. Hon ser också den pågående förvaltningsreformen i Åbo som en möjlighet för en bättre helhetsplanering av servicen i staden.

Hade anmälan någon betydelse?

– Jag tycker mig se en tydlig effekt. Staden har visat större intresse för dialog, servicen har blivit snabbare och kvaliteten bättre. På så sätt hade anmälan en effekt. Man ska komma ihåg att påtryckningar förekommit i tiotals år. Det är positivt att vi nu ser en ljusning.

Var anmälan ett tecken på att botten var nådd, eller är det ett verktyg ni kommer fortsätta att använda?

– Det första. Det här var inget lättvindigt beslut. Vi har kämpat länge för invånarnas service och i september var det läge att sätta ner foten. Men det är inte en metod som ingår i verktygsbacken för dagligt politiskt arbete.