Trots långa diskussioner har staden inte ordnat ändamålsenliga utrymmen för den svenska småbarnspedagogiken.

SFP i Åbo har polisanmält Åbo stad. Partiet menar att staden bryter mot kommunallagen och missköter uppgiften att erbjuda trygg basservice åt svenskspråkiga barn.

I dagsläget är nästan 40 procent av de svenskspråkiga barnen inom småbarnspedagogiken i Åbo placerade i tillfälliga lokaler. Nästan alla lokaler är olämpliga för verksamheten eller skadliga för hälsan, menar SFP i Åbo.

Anna-Karin Tötterman, ordförande för SFP i Åbo, hur gick diskussionen när ni kom fram till den här åtgärden?

— Det är en diskussion som SFP i Åbo har fört länge. Vi har drivit frågan, vi har lobbat, vi har diskuterat internt och i olika forum med staden och försökt nå konstruktiva lösningar. När det kommer påtryckningar och önskemål från svenskspråkiga invånare och familjer i Åbo så måste vi göra något. Det är vårt ansvar att se till att staden kommer emot.

Polisanmälan handlar alltså om att ni juridiskt vill gå till botten med det här. Det handlar inte om att väcka uppmärksamhet?

— Framförallt vill vi hitta lösningar som är bra för invånarna och de svenskspråkiga familjerna. Vi kan diskutera konstruktivt med Åbo stad men om det inte lyckas finns det andra åtgärder. Polisanmälan är en sådan åtgärd.

Om småbarnspedagogiken inte har ändamålsenliga lokaler så finns det väl också ett politiskt ansvar? Hur ser ni på det?

— Det håller jag med om. Som ett exempel på hur beslut inte följs kan jag konstatera att fullmäktige har fattat ett beslut om att 70 procent av de svenskspråkiga barnen ska få kommunal dagvård, och att högst 30 procent ska använda servicesedel. Inte heller det beslutet följer staden.

Så det handlar om att ni tappat förtroende för stadens tjänstemän?

— Till vissa delar följer staden inte de politiska beslut som tagits. Det betyder inte att alla tjänstemän, eller att hela Åbo stad inte gör det. Men de som är ansvariga gör det inte.

Är en konsekvens av polisanmälan att åtal väcks?

— Vi yrkar inte på straff. Vår målsättning är att saken åtgärdas. Vi har tagit vårt ansvar och drivit frågan på ett konstruktivt sätt, men stadens tjänstemän på fastighetssidan har inte kommit emot.

Ser ni några risker med en polisanmälan, till exempel att det visar sig att Åbo stad inte försummat sitt ansvar?

— I det här skedet ser jag inga risker.

Vem på Åbo stad är ytterst ansvarig?

— Jag tänker inte hänga ut enskilda personer. Det är inte konstruktivt. Det är vårt ansvar inför invånare och barnfamiljer i staden att ta upp brister. Om staden inte följer de politiska besluten måste vi lyfta dem på agendan. Det har vi gjort men vi vill inte peka ut enskilda personer.

I Åbo har bildningsväsendet länge varit medvetet om fastighetsfrågan, men också oförmöget att göra något åt saken eftersom det är stadens fastighetssektor som måste agera. Håller du med om den beskrivningen?

— Det är en fastighetsfråga om staden inte kan tillhandahålla friska och ändamålsenliga lokaler trots planering. Så det är fastighetssidan som fallerar. Det handlar dels om den akuta frågan om att hitta lämpliga lokaler, dels om att på sikt hitta en helhetslösning. Det behövs en vilja från fastighetssidan om att lösa detta på lång sikt.

Åbo stad har utåt sett kommunicerat att den investerar i stora fastighetsprojekt för att locka invånare. Hur rimmar det med att man inte lyckas hitta lämpliga lokaler för småbarnspedagogiken?

— Jag tror alla som har barn kan relatera till det, att om man väljer att flytta till en ort så är det för att servicen är bra och för att dagvård och skola har hälsosamma lokaler. Som representant för SFP i Åbo vill jag ha en stad som är lockande för barnfamiljer, som flyttar hit och stannar här. Det hoppas jag att Åbo stad också förstår.

Har någon från Åbo stad hört av sig sedan ni polisanmälde den?

— Ingen har varit i kontakt med mig.

SFP i Åbo vill att staden vidtar följande åtgärder

  • Ändamålsenliga och friska lokaler erbjuds för de svenskspråkiga barnen och personalen inom småbarnspedagogiken.
  • Staden omedelbart inleder planeringen av ett nytt svenskt daghem i centrum. De svenska årskullarna växer under de kommande åren och därtill bidrar inflyttningen till ett ökat behov.
  • Staden ska erbjuda kommunal dagvård för 70 procent av de svenska barnen som stadsfullmäktige fattat beslut om. Staden förlitar sig på privat dagvård i högre grad inom den svenska verksamheten och den orättvisan bör åtgärdas.
  • Staden gör en helhetsutredning över kommande utrymmesbehov på lång sikt, baserat på befolkningsutvecklingen.

Källa: SFP i Åbos pressmeddelande

Utreder om förundersökning inleds

Vid Polisinrättningen i Sydvästra Finland i Åbo är det kriminalöverkommissarie Jussi Helesvirta som sköter utredningen om huruvida Åbo stad försummat sina förpliktelser och brutit mot kommunallagen.

Någon förundersökning har ännu inte inletts. Först måste polisen utreda om anmälan överskrider förundersökningströskeln.

Eftersom anmälan är så pass bred att den gäller hela staden behöver polisen mer information av såväl anmälaren, det vill säga SFP i Åbo, och av staden.

Helesvirta kan i dagsläget inte säga vem i staden som ska ge den informationen, men sannolikt blir det någon av sektorcheferna.

Hur vanligt är det att ett parti polisanmäler en hel stad?

— Inte vanligt alls. Jag har aldrig tidigare stött på att ett parti polisanmäler den kommun eller stad som partiet har ett förtroendeuppdrag i. Åbo stads tjänstemän har utretts tidigare av olika skäl, men den här typen av utredning kan jag inte dra mig till minnes.

Helesvirta kan i dagsläget inte säga hur länge det tar innan polisen fattar beslut om att inleda en förundersökning eller inte.

Kommuntorget har försökt nå ansvariga inom Åbo stads fastighetssektor.