Kommunförbundets jurist Ida Sulin förhåller sig skeptisk till användningen av Googles undervisningsappar.

– Risken är stor att elevernas personuppgifter överförs till USA. Det är inte längre tillå­tet efter att Safe Harbour-av­talet hävdes, säger Sulin.

EU-domstolen förklarade i början av november det så kallade Safe Harbour-avtalet ogiltigt. Det betyder i prakti­ken att personuppgifter inte längre kan överföras till ser­vrar i USA utan specialar­rangemang. Domstolen anser att informationen om europe­iska kunder inte är tillräck­ligt skyddad hos amerikanska företag. Det här innebär att man inte längre automatiskt kan lita på att överföring­en via till exempel Facebook, Google, Microsoft, Apple och andra multinationella bo­lag automatiskt sker lagen­ligt i enlighet med Safe Har­bour-avtalet. Sulin påminner om att skolorna bör vara upp­märksamma på de nya kraven när de använder till exempel Google Apps for Education.

– Jag förhåller mig skep­tiskt till användningen av Googles applikationer i un­dervisningen. De kan inte längre användas enligt stan­dardvillkoren som tillåter att personuppgifterna förs över till servrar i USA, även om fö­retagen är registrerade på Ir­land, säger Sulin.

Enligt henne borde lärarna vara uppmärksamma på att personuppgifter lagras i hö­gre grad än man kommer att tänka på.

– Anonymisering av myn­dighetsuppgifter är jättesvårt. Så länge man ur datamas­san kan spåra till vilken elev personuppgifterna hör sam­man med, till exempel så att elevens resultat kopplas till arkivmaterial där eleven kan identifieras, är det förbjudet.

Kommunförbundet har bett om dataomskyddsman­nens utlåtande i frågan.

– Sveriges Kommuner och Landsting har också bett om riktlinjer av sina dataskydds­ombud. Jag hoppas att man kan koordinera frågorna i norden, säger Sulin.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *